Bane Nor, staten og politikere må tvinges til å følge lovens ordlyd og intensjon om konsekvensutredninger og utredning av alternativer og følge det domsavsigelser i Høyesterett faktisk har fastslått.

Høyesterett har fastslått at store prosjekter skal konsekvensutredes. I følge Høyesterett er formålet med en konsekvensutredning, sitat:

· ”å gjøre rede for tiltaket, aktuelle alternativer og vesentlige virkninger på miljø, naturressurser og samfunn”

· ”at det er mer enn en fjerntliggende mulighet for at andre muligheter burde vært vurdert”

· ”at tiltaket etter sin art fordrer et mer helhetlig perspektiv basert på en sammenlikning av flere alternativer”

· å sikre et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag ut fra de hensyn som det er nærliggende å legge vekt på ved avgjørelsen”

Noe av politikernes aller viktigste oppgave er å sørge for at det blir gjennomført utredning av alternativer for å sikre best mulig løsninger og fordeling og bruk av fellesskapets midler og arealer til det beste for fellesskapet og fremtiden. Det har dessverre opparbeidet seg en ukultur der politikere gjør som de selv vil, uten å følge lovverket.

25-28 januar kommer det en svært viktig rettssak i Borgarting Lagmannsrett. Bedre Byutvikling Moss (BBM) har gått til sak mot staten fordi alternative utredninger ikke er utført av Bane Nor i utbyggingen av 10 km jernbanespor ifbm Intercity gjennom Moss.

Den 10 km lange jernbanetraséen bygges med 1 km helt unødvendig omvei, gjennom et svært fordyrende og svært risikoutsatt kvikkleireområde midt i byen. Omveien nedom og over havneområdet gjøres for at Bane Nor skal drive eiendomsutvikling langs sjøsiden og har lokket kommunen med en eiendomsutviklingsavtale.

På sjøsiden har Bane NOR allerede revet en gammel bydel med 121 bygninger og 500 innbyggere ble kastet ut. Det ble ikke utredet alternative muligheter og heller ikke utført grundige nok grunnundersøkelser av kvikkleireområde før man rev bydelen og satte prosjektet i gang.

Kostnadene har økt fra 5 til 18 milliarder kroner på få år og har blitt et av Norges dyreste prosjekter. Skandalene med Mongstadsaken og Stortingsgarasjen blir nesten ”småting”.

Byens innbyggere må leve med usikkerheten ifbm med den øke kvikkleirerisikoen ifbm stabaliseringsarbeidet. Og kostnadene øker stadig. Dette er misbruk av fellesskapets midler på en dårlig og lite fremtidsrettet løsning.

Bedre Byutvikling Moss (BBM) tapte i tingretten i desember 2020, men fikk medhold i å anke dommen. Ankesaken mot staten foregår i Borgarting Lagmannsrett 25-28 januar .

Saken handler blant annet om at ordlyd og lovverkets intensjon om konsekvensutredninger og alternativer må følges for å sikre de best mulige løsningene for fellesskapet. Og best mulig utnyttelse av fellesskapet midler. Staten og politikere kan ikke gjøre som de vil uten å følge lovverket og lytte til innbyggerne.