Gå til sidens hovedinnhold

Riksvei 19 i Moss: Nå gjelder det å holde seg våken!

DEBATT

Statens vegvesen hadde høsten 2019 arbeidet seg frem til tre forslag til ny trasé for Riksvei 19. Alle lå syd for sentrum. Nå, tre prosjektledere senere, er videre bruk av dagens trasé gjennom byen trukket inn i debatten igjen. Vår klare oppfatning er at lokaltrafikk og fergetrafikk må skilles. Fergeleiet må flyttes sydover og trafikken må knyttes til E6 på en måte som ikke ødelegger byens sentrum.

Statens vegvesen var i 2019 tilsynelatende på full fart med å trekke konklusjoner når det gjaldt trasévalg for RV 19. Vi var lovet en endelig avgjørelse før nyttår 2020. Alle alternativene var forslag til traséer som gikk syd for sentrum. Lenger kom vi imidlertid ikke; prosjektlederen sluttet og en ny fant det hensiktsmessig å plusse på med et fjerde alternativ, en løsning i dagens trasé.

Der står saken fremdeles.

Vi trodde imidlertid at vi var kommet så langt at man kunne ane en generell oppslutning om alternativet med tunnel gjennom Klevberget ut til Årvoll. Avisinnlegg den siste tiden kan imidlertid tyde på at vi ikke var så enige som man kunne tro og det spilles stadig inn nye forslag, som bro over sundet, og at lokal- og riksveitrafikk må kobles.

Følgende forutsetning må legges til grunn for valg av ny trasé for riksvei 19: Lokaltrafikk og fergetrafikk må skilles. For fergetrafikken må det velges en løsning som knytter fergeleiet sammen med E6 på en måte som i minst mulig grad berører byen. Det har vært en klar oppfatning at den foretrukne løsningen må være en trasé som ligger syd for bysentrum. Det innebærer at fergeleiet må flyttes sydover. Dagens fergeleie beslaglegger plass som representerer et stort potensial for byen slik det ligger, sydvendt mot Oslofjorden. Dette området må komme byen til gode, ikke benyttes til adkomst- og oppstillingsplass for gjennomgangstrafikk. Flytting av fergeleiet vil frigjøre plass i et område som kan legges tilrette for videre byutvikling. Området mellom Thorne-løkka og Værlebukta, kan bli en pendant til Verket, sentralt beliggende i byen og sentralt beliggende i forhold til den nye jernbanestasjonen.

I debatten rundt trasévalget opprøres mange over hva som kan komme til å gå tapt; vegetasjon og bebyggelse. Det må fokuseres mer på hva som kan vinnes. Vi må innse at ingen av de foreslåtte traséene vil kunne gjennomføres uten omfattende terrenginngrep, at hus må rives eller trær hugges.

Men her står overordnete mål på spill. Moss sentrum er idag plaget av en gjennomgangstrafikk til og fra fergen som byen ikke kan leve med. Bilene skal raskest mulig fra og til E6. Derfor må det skaffes en løsning som i større grad enn idag løser dette problemet. En ytterligere tilrettelegging av Kransen / Vogts gate for fergetrafikken, løsningen som Statens vegvesen nå trekker inn i debatten igjen, vil være en katastrofe for byen.

Den betyr at lokaltrafikk og fergetrafikk fortsatt skal samles i samme trasé og at byen fremdeles skal avgi plass til en uønsket gjennomgangstrafikk mellom fergen og E6.

Løsningen innebærer videre at trafikken blir ledet til og fra fergen gjennom Østre Kanalgate, akkurat som idag. Det vil si at kaifronten langs Kanalen fremdeles blir beslaglagt til trafikkformål og forblir utilgjengelig for byens befolkning. Forslaget om å bruke dagens trasé vil ødelegge byrom, forsterke dagens barriere av støy og støv og vanskeliggjøre en smidigere løsning for lokal trafikk; buss-ende, gående og syklende til og fra jernbanen og internt i byen.

Begrepet «kulturlandskap» er benyttet i debatten i den forståelse at det er noe ruralt, landlig, noe som ligger utenfor den urbane, bymessige og underforstått derfor er mer verdifullt. Men byen representerer også et kulturlandskap. Det savnes røster i denne debatten som taler byens sak. Det er derfor forstemmende å lese at sentrale politikere fremdeles ønsker å tilrettelegge for fortsatt fergetrafikk gjennom byen.

Dilling-alternativet, som innebærer en løsning i dagens jernbanetrasé frem til Dilling og derfra til et nytt kryss med E6, sydøst for nåværende, er lett å forestille seg. Det samme gjelder Klevberget-alternativet frem til nåværende E6-kryss. Alternativet som baserer seg på en løsning i dagens RV19- trasé gjennom byen er imidlertid verre og Statens vegvesen har gjort lite eller ingenting for å illustrere det. Klevberget-alternativet fremstår etter vårt skjønn fremdeles som det beste. Den gir den korteste forbindelsen til E6 og det må i den videre prosessen argumenteres for at tunnel / kulvert føres lengst mulig ned mot Årvoll.

Statens vegvesen hadde i løpet av 2019 arbeidet seg ned fra et dusin til tre mulige løsninger. Arbeidet virket målrettet og vi var lovet en konklusjon før utgangen av det samme året. Nå, halvannet år og tre prosjektledere senere, har veikontoret rotet det til ved å trekke dagens trasé inn i debatten igjen.

Mange har påstått at byens befolkning holdes for narr. Har de rett?

Undertegnet Nils Ellefsen, Ole Rømer Sandberg, Harald Stenerud og Jan Jansen ("Veteranarkitekter", Moss 23.06.21)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.