Norges Miljøvernforbund(NMF) ba i sin uttalelse til Statens Vegvesen april 2022 om at alternativ 4 prioriteres videre under forutsetning av at tunnel strekkes til E6/Årvollkrysset og forbi boligbebyggelsen i området Ekholt – Høyda samt at avklaring rundt fergeleielokalisering er gjort inkludert finansiering. Videre ba NMF om at Alternativ 0+ gjøres mer tydelig og utvides med tiltak som alternativ til alternativ 4 da som et 0+++. Dette innebærer vesentlig tilrettelegging for å få sluset trafikken ut av Moss raskest mulig.

NMF har i denne saken som styrende prinsipp hensynet til følgende;


alternativet må være realiserbart i fht grunnforhold mtp skred mm , kostnader, plass og at det ikke går vesentlig utover naturverdier sett ifht hva som er rimelig å akseptere. Vi har videre konsultert det politiske miljø i Moss og interessegrupper i vår sondering på RV19 høsten vinteren og våren 21/22. NMF mener at RV19 må planlegges videre uten å måtte ta høyde for hvordan jernbanen i Moss ender opp, som planlagt eller med alternativ løsning. NMF ved region øst har fulgt saken om banefremføring med interesse på rimelig nært hold i 5 år og ønsker ikke en gjentagelse av jernbanesaken ved planlegging av RV19. NMF mener videre at det har foreligget et rekkefølge-problem i Moss siste 15-20 årene da uten tvil RV19 burde fått en løsning og i utførelse før jernbanen.

Mer transport må over på kollektivfelt samt bompengeinnkreving må innføres

NMF har merket seg over tid den enorme trafikken over kanalbroen og det er nå er utført permanent
trafikk i 2 felt gjeldende fra sommeren 2022 og til ny bro er på plass. Dette fungerer svært bra og skulle vært på plass for 30 år siden. NMF mener ambisjonsnivået må være en reduksjon i privatbilisme over broen på minimum 30%. Dette er ambisiøst men basert på planlegging og bygging av kollektivfelt fra Gimlekrysset til Kanalområdet ,sykkel og gangbroer og ny kanalbro må en kunne forvente stimulering til at folk i mye større grad enn i dag setter fra seg bilen regelmessig og beveger seg på andre måter. NMF vet at det fra undersøkelser på reisevaner mm kan være vanskelig å få endret et mønster,men ved flere tiltak gjerne 3 eller flere bør det være mulig få endret reisevaner. NMF tenker da 1)økt fremkommelighet for kollektiv, 2)fryste takster, helst reduserte takster, 3)bedre sykkel og gangmulighet via bro, 4)samt bompengeinnkreving vil være et godt fundament for endring.

NMF mener dette er et sted å begynne og det må ligge til grunn uansett valg av RV 19 løsning. Disse punktene er helt avgjørende å få på plass om det skulle vise seg at alternativ 4 ikke blir gjennomført, alt. 5 og 6 er for usikker pga grunnforhold og at en må vurdere et 0+ alternativ. NMF vil da mene at dette kun kan gjennomføres via ikke vekst i fergetrafikken, en vesentlig bedre flyt i trafikken i dag med forkjørsvei hele veien. NMF ser en utfordring knyttet til alternativ 4. om den kun kommer til å betjene fergetrafikken 6000 kjøretøy i døgnet og at påkobling av Jeløytrafikken skal være med på å forsvare kostnadene på 5mrd ++.
NMF er redd en vedvarende høy trafikkmengde fra Jeløy skal være med på å danne trafikkmengde nok til å forsvare en tunnel i Kleberget. Dette vil NMF imøtegå og tunnel fra Kleberget bør dimensjoneres for i hovedsak Fergetrafikken og den økning som her foreligger via prognoser. Dette kan være avgjørende for valg av tunnel-løsning og antall felt. NMF mener et felt i hver retning skal holde og at en ikke bygger for økt trafikk.