Gå til sidens hovedinnhold

Rv 19 - nåtidens viktigste sak i Moss

DEBATT

Det er tre politiske ”spor” i denne kompliserte saken – og som det må jobbes med parallelt. Det første er å få Rv19 fram i køen i NTP. Dette har politikerne nå i en viss grad lyktes med. Men departementet nå har fastsatt en øvre økonomisk ramme for dette prosjektet. Denne vil trolig innebære at bare ett alternativ er aktuelt. Det er dagens RV19 gjennom byen med noen tilpasninger - dvs. det alternativet SVV nå vil utrede. De øvrige alternativene vil trolig gå utover denne økonomiske rammen. Da er det grunn til å frykte at Rv 19 kan bli prioritert ned i neste NTP. Her må det politiske ”trykket” føres videre, og det må jobbes for å øke den økonomiske rammen for Rv19 gjennom Moss

Det andre politiske ”sporet” er å legge fram kommunens føringer / premisser for valg av trasse. Kommunestyret har vært tydelige på at de ikke ønsker veien lagt i dagen langs nåværende jernbanelinje og så over jordene på Carlberg til E6. Men når det gjelder de 4 gjenstående alternativene, så har de fleste politiske partiene lagt seg på en ”vente og se” holdning. Det er for passivt! Her burde kommunestyret for lengst ha kommet med klare forventninger / ønsker til SVV.

Det tredje politiske ”sporet” – det viktigste – er flyttingen av fergehavnen sydover. Staten har uttalt at kostnadene i så fall må dekkes av kommunen selv. Fergeforbindelsen Moss – Horten er en del av statens stamveinett, og dermed er det statens ansvar å sørge for at fergetrafikken ikke fører til urimelige miljøbelastninger for Moss og begrensninger på utviklingen av byens mest attraktive områder mot sjøen.

Det er helt avgjørende at fergehavna flyttes sydover for å få fergetrafikken ut av byen. Beholdes dagens fergehavn, så vil biloppstillingsplassen fortsatt være til hinder for utviklingen av Værla, og fergetrafikken vil fortsatt gå inn i byen langs østsiden av kanalen.

Jeg etterlyser her et større politisk engasjement – og en mer åpen offentlig debatt, Før forrige kommunevalg lovte alle partier større åpenhet og dialog med befolkningen om viktige saker.

Partiet Venstre har uttalt at de ønsker brede politiske kompromisser i denne saken. Det betyr at det forhandles frem et flertall i ”lukkede rom” i rådhuset. Det vil i så fall være det motsatte av åpenhet og dialog med befolkningen.

Det jeg - og sikkert mange med meg – ønsker svar på er: Hvilke partier ønsker å skille ferge- og lokaltrafikken og flytte fergehavnen sydover - slik arkitektveteranene anbefaler i et innlegg her i Moss Avis?Hvilke partier stiller seg positive til at fergetrafikken fortsatt skal gå i nåværende åpne trasse gjennom byen?

Jeg regner med at denne viktige saken allerede er blitt behandlet flere ganger i partienes gruppemøter. Da bør vi kunne forvente å få svar fra partiene på mine tre spørsmål.

Kommentarer til denne saken