Kjell Kåsin utfordrer Østfoldbenken til å jobbe for å få realisert RV19 gjennom Moss. På egne vegne skal jeg selvfølgelig følge dette opp veldig tett.

Jeg vil minne om at regjeringen har valgt et konsept for riksveien gjennom Moss etter en grundig utredning med flere alternativ som Statens vegvesen gjennomførte. Videre har den samme regjeringen i Nasjonal transportplan (NTP) foreslått en statlig medfinansiering som Stortinget sluttet seg til. Den legger opp til en byggestart i 2024.

SVV har hele tiden sagt at de trenger den tiden for å kunne gjennomføre planprosessen. Slik det ser ut i dag så kan det vel ikke være noen tvil om det. Men det betinger at fremdriften nå prioriteres.

Som alle har fått med seg så står ikke lenger SVV bak sin egen anbefaling! Det er jo ganske oppsiktsvekkende, men like fullt den virkeligheten vi må forholde oss til.

 

Nå må vi alle i første omgang kreve at SVV setter i gang en planlegging der man ser på alternative løsninger innenfor det konseptet regjeringen har sluttet seg til, og som kan medføre en byggestart i tråd med vedtaket i NTP. Klarer de ikke det så må prosessen startes opp på nytt og alle tidligere vedtak er lite verdt, og vi må på nytt kjempe om å komme inn ved neste rullering av NTP.

Selv tror jeg det er verdt å se på det forslaget som flere av byens erfarne arkitekter har lagt frem. De foreslår en løsning som går gjennom et område hvor man antar at det er mye fjell. Samtidig bør dette være innenfor konseptet som handler om å lede ferge-/havnetrafikken og gjennomfartstrafikken fra Jeløy under byen fra sjøfronten og i retning nord mot E6.

Helt avslutningsvis vil jeg igjen være tydelig på at det er skudd i blinde å trekke jernbaneutbyggingen inn i dette. Den utbyggingen er i gang, bevilgningene er på plass og den nye traseen i Moss står klar i 2024.