Svarer Gretha Kant vedrørende RV19

Faksimile: Moss Avis 27. september 2017. Bildetekst

Faksimile: Moss Avis 27. september 2017. Bildetekst

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om RV19, signert Per Morten Lund, regionvegsjef Statens vegvesen Region Øst.

DEL

RV19 i MossNasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 ble behandlet av Stortinget i juni i år. Det er først nå at etablering av en lang tunnel på riksveg 19 fra E6 til Moss ferjekai er kommet inn i planen med et statlig bidrag i siste del av planperioden. I NTP står det at kostnadene for prosjektet er svært usikre. Siden prosjektet ikke har vært prioritert i NTP tidligere, har Statens vegvesen heller ikke hatt noe mandat til å starte formell planlegging etter Plan- og bygningsloven.

Statens vegvesen er nå i sluttfasen med en mulighetsstudie som ser på hvilke overordnede, tekniske løsninger som er mulige for å få lagt riksveg 19 i tunnel. På møtet for styringsgruppa i Samarbeidsavtalen for Mosseregionen 26. september ble hovedpunktene fra dette arbeidet presentert. Endelig rapport fra arbeidet skal legges fram for styringsgruppa på neste møte i november.

Vårt utgangspunkt for mulighetsstudien har vært konseptvalgutredningen som ble fastsatt av regjeringen i 2015, der det skisseres et hovedvegsystem hvor riksveg 19 legges i en lang tunnel under byen, sammen med andre hovedgrep for trafikksystemet i Moss/Rygge. Det er krevende når en skal føre fram både ny jernbane og riksveg i en by som Moss. Med den vedtatte jernbanetraseen og det vi vet om grunnforholdene ser det ut til at en lang tunnel for riksveg 19 må bygges i løsmasser og ikke i fjell.

Dette er som Gretha Kant påpeker i sitt innlegg teknisk løsbart, men det vil koste betydelig mer enn det som er angitt i NTP. Det vil også medføre at en betydelig andel eiendommer vil bli berørt og at bygninger må flyttes eller rives, fordi det krever et mye større areal å få bygget en tunnel i løsmasser.

For Statens vegvesen er det viktig at en tunnel innfrir de areal- og transportpolitiske målsettingene som er satt både nasjonalt og i Samarbeidsavtalen for Mosseregionen. Det må tilrettelegges for gode trafikale løsninger, gjeldende sikkerhetskrav for høyt trafikkerte tunneler må ivaretas og stigningsforholdene må være akseptable. Valg av løsning må være teknisk gjennomførbar, men må også kunne finansieres ved hjelp bompenger og de prioriterte statlige midler.

Vi har stor forståelse for lokal utålmodighet for å få ferdigstilte planer, og vi er kjent med ønsket om å sette i gang en reguleringsplanlegging av riksveg 19 i tunnel så fort som mulig. Statens vegvesen mener det er meget problematisk å gå rett på en reguleringsplanprosess fordi alternativene vi ser nå ikke er gode nok. Derfor trenger vi en åpen drøfting og dialog mellom partene i Samarbeidsavtalen om de utfordringene vi ser, og hvordan det skal arbeides videre for å finne de gode og realiserbare løsningene for Moss. Å vurdere hva som er teknisk mulig opp mot kostnader vil være et vesentlig spørsmål i den videre prosessen mellom samarbeidspartene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags