At det i årets statsbudsjett kun var avsatt kr 5.2 milliarder i 2022, var noe jeg selv reagerte på og stiller spørsmål ved i innlegget mitt, siden Bane Nor selv har anslått kostnadene med å bygge 10 km jernbane gjennom Moss er for tiden kostnadsberegnet til 17.5 milliarder.

Gisle Haakonsen har helt riktig vist til at det riktige tall for hele prosjektet er oppgitt annet sted i budsjettet til å være 18,252 milliarder, dette beklager jeg. Men det påvirker IKKE det som er kjernen og hele poenget med innlegget nemlig at både arbeidet med NY Riksvei 19 og ny jernbanestasjon i Moss vil ta vesentlig lengre tid (Riksvei 19 ferdig i 2036?) og bli vesentlig dyrere (for hvert nytt anslag plusses det på noen 1000 millioner) enn da kommunestyret vedtok sin anbefaling om at ny Jernbanestasjon bør ligge på Værla i Moss.

Poenget var og er at med en ny regjering har stortinget en gyllen mulighet til å ta et oppgjør med Solbergregjeringens vedtak om jernbaneplassering og framdriftsplan. Støreregjeringen kan «rykke tilbake til start» og vise til manglende grunnundersøkelser, manglende utredning av alternative trasevalg, skandaløst mangelfull kostnadsberegning og framdriftsplan. En slik enorm bruk av milliarder i Mosseregionen vil gå på bekostning av andre viktige samferdselstiltak i resten av landet.

I den anledning viste jeg til at det kan se ut som om Støreregjeringen vil vurdere på nytt opprettelsen av storfylket Viken. (Og ikke minst bør den gjøre det når det gjelder vedtaket om tilslutningen til ACER og tilknytningen til det Europeiske strømmarkedet).