Dette er leserbrev jeg skriver for Jon Roth Nilsen (72 år), som er langtidspasient ved Peer Gynt helsehus i Moss. Han ble rammet av slag to ganger for nær fire år siden, ble lammet, og har siden den gang vært lenket til en seng ved helsehuset. I 2019 ble det vedtatt at Peer Gynt helsehus kun skulle ha korttidspasienter, men Jon Roth Nilsen var den gang allerede pasient, og fikk naturligvis beholde sin sengeplass. Men han havnet mellom to stoler; som langtidspasient ved et helsehus som ikke skal prioritere andre enn korttidspasienter. Situasjonen for Jon Roth Nilsen er slik at han ikke kan skrive et leserbrev selv. Men han er fortsatt i stand til å formulere seg skarpt og tydelig muntlig, og har full tale-evne, på tross av de to hjerneslagene.

Det er to saker som han ønsker å ta opp:

Ønsker fri tilgang til fysioterapi
Først og fremst har han som mål å kunne bevege seg så bra at han kan flytte tilbake til sin egen bolig innen ett år. Han er optimistisk fordi han i den senere tid har begynt å røre på begge beina sine. Han kan nå også spise på egen hånd, etter å ha vært avhengig av sondeernæring. (Dette er ernæring som tilføres direkte til magen via en sonde).
Han har greid å trene seg opp selv mens han har vært sengeliggende. Hjerneslagene rammet venstre side, og det er en spesielt stor prestasjon at han nå er i stand til å løfte venstrebeinet opp fra madrassen. Han ønsker naturligvis å fortsette prosessen for å bli frisk, men da ved aktiv hjelp av fysioterapeut. Han har spurt ledelsen ved Helsehuset om å få fysioterapi, men er blitt møtt med beskjed om at da må han betale dette selv. Jon Roth Nilsen har påpekt at det er umulig, da han allerede betaler 85 prosent av pensjonen sin til helsehuset.
Det er forskjell på et helsehus og et sykehjem. Et helsehus er en type forsterkede sykehjem med tilbud som innebærer økt kompetanse og ressursinnsats både av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og andre faggrupper. Hovedoppgavene til helsehusene er pleie, opptrening, rehabilitering og etterbehandling.Spørsmålet fra Jon Roth Nilsen er dermed: Hvorfor kan ikke jeg få fri fysioterapihjelp, slik at jeg etter hvert kan komme meg ut fra Peer Gynt helsehus? Jeg er tross alt pasient ved en institusjon hvis hovedoppgave er «… pleie, opptrening, rehabilitering og etterbehandling»? Det vil være svært bra for meg, men vil også være samfunnsmessig nyttig ved at min sengeplass blir ledig for andre pasienter.

Heltidsstillinger for pleierne
Den andre saken Jon Roth Nilsen ønsker å ta opp, er spørsmålet om heltidsstillinger kontra deltidsstillinger i helse-Norge. De aller fleste pleierne ved Peer Gynt helsehus er deltidsansatte. Dette innebærer at pasientene må forholde seg til mange forskjellige pleiere. Mange av dem kjenner ikke til pasientens sykehistorikk. Det er også ofte kommunikasjonsproblemer mellom pasient og pleier. Noen ganger skyldes det at pasientene mister språket når de rammes av slag, noen ganger skyldes det at pleierne ikke forstår norsk godt nok. Jon Roth Nilsen understreker at han har et godt forhold til pleierne, og at han forstår deres vanskelige situasjon som deltidsansatte. Men han kan også bli frustrert når han ikke greier å gjøre seg forstått når det gjelder forespørsler og behov han har.
Jon Roht Nilsen har merket seg at Arbeidsmiljøloven ble endret i november 2022 når det gjelder heltids- og deltidsstillinger.

I den nye paragrafen 14-1 slås det fast at «Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid».
I punkt 2 står det: «Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte».

Jon Roth Nilsen følger godt med i samfunnsdebatten, og har observert at statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har tatt sterkt til orde for at heltidsstillinger skal prioriteres. Han stiller spørsmål til Moss kommune om hvor langt de er kommet i prosessen med å omgjøre deltids- til heltidsstillinger. Det har vært kjent helt siden Stortingsvalget i 2021 at det ville komme en lovendring. Han lurer derfor på om Moss kommune har startet denne prosessen, og hvor lang tid det vil ta før det blir reelle endringer. Jon Roth Nilsen håper at kommunen tar aktivt tak i problemstillingen med heltidsstillinger i helsesektoren. Hvis det ikke skjer endringer, minner han om at Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

For Jon Roth Nilsen
Paul Norberg