Drosjer er en viktig del av kollektivtilbudet både i by og bygd. Derfor er det svært alvorlig at regjeringen valgte å ødelegge det som har vært et godt regulert drosjemarked. I Senterpartiet gjør vi alt vi kan for å forhindre de verste konsekvensene av denne politikken. I Viken har derfor fylkesrådet denne uken inngått landets aller første avtaler som gir et drosjeselskap enerett til å kjøre i noen kommuner, mot at de forplikter seg til å kjøre overalt, hele døgnet. Slik sikrer vi folk i distriktene trygge drosjetjenester. Samtidig får drosjenæringa mulighet for en trygg inntekt uten useriøs konkurranse fra lyssky aktører.

Folk skal ha trygge jobber og en inntekt å leve av. Politikken skal legge til rette for det. Regjeringen har gjort det stikk motsatte. I storbyene har frislippet ført til at det er tatt ut 1900 nye løyver siden november 2020. De fleste løyvene er utstedt i Oslo og tettbygde strøk i Viken. Samtidig har pandemien gjort at etterspørselen etter taxiturer har stupt. Med flere tilbydere og lavere etterspørsel sier det seg selv at det blir vanskelig å livnære seg som sjåfør. Resultatet blir mer sosial dumping og økt risiko for kriminelle handlinger som unndragelse av skatter og avgifter.

I distriktene blir konsekvensen at man vil mangle sjåfører når man trenger det. Liberaliseringa betyr at sjåfører ikke trenger å ta turer de ikke har lyst på. Bor man utenfor sentrum eller sitter man i rullestol er ikke sjåføren forplikta til å ta deg med. Tidligere fulgte det kjøreplikt med drosjeløyvene. Det måtte være drosjesjåfører i beredskap, hele døgnet. Nå kan derimot sjåfører skumme fløten av markedet og bare jobbe de mest lukrative tidene i uka. Det er en alvorlig svekkelse av beredskapen for folk på bygda. Det kan ikke lenger stilles krav om at drosjene skal kjøre over hele kommunen (også utenfor sentrum) eller stille opp hele døgnet ved behov.

I Finland og Sverige har de allerede litt erfaring med deregulering av drosjemarkedet. Konsekvensene ble akkurat det Sp har advart mot i Norge: Prisene har steget, og dekningen i distriktene er blitt dårligere. Finland har derfor bestemt seg for å reversere dette.

Det finnes én liten åpning i regelverket. Fylkene kan etter loven gi noen drosjeeiere enerett til å kjøre i et distrikt. De må forplikte seg til å kjøre også på ugunstige tidspunkt, mot at de blir skjermet mot konkurranse fra andre som kanskje bare vil kjøre deltid eller bare i sentrum.

Viken fylkesråd ønsker å gjøre alt vi kan for å begrense de verste skadevirkningene av regjeringas liberalisering av drosjenæringa. Derfor har vi nå undertegnet landets aller første avtaler om eneretter, med to taxiselskap som skal dekke fem distriktskommuner i Østfold; Våler, Indre Østfold, Marker, Skiptvet og Rakkestad. Med denne typen avtaler om enerett kan vi gi gode og forutsigbare arbeidsforhold for drosjenæringa og trygghet til innbyggerne. Enerettene her varer i minst fire år, sånn at både næringa og innbyggerne vet hvilket tilbud som finnes på lang sikt. Med enerettskontrakten sørger vi for at drosjetilbudet drives av seriøse aktører som har gode vilkår for sine ansatte og tar hensyn til miljøet.

Fylkesrådet i Viken har sagt at vi skal sørge for eneretter i 30 distriktskommuner i fylket vårt dersom det er behov for det. Alle i Viken skal fortsatt ha et godt drosjetilbud. Senterpartiet har vist at vi er villige til å bruke alt tilgjengelig handlingsrom innenfor regjeringens nye lov. Men dette setter ikke en endelig stopper for raseringa av drosjenæringen man nå opplever, ikke minst i byene. Derfor må hele dette eksperimentet stoppes, og regjeringens lov må reverseres. Det har Senterpartiet sagt klart og tydelig at vi vil gjøre. Med Senterpartiet i regjering etter høstens valg skal drosjeyrket gjenreises; i bygd og by!