Østfold idrettskrets har i en kronikk utfordret partiene. Senterpartiet er av paraplyorganisasjonen for frivillig sektor, Frivillighet Norge, kåret til partiet med den beste politikken for frivillige organisasjoner. Vi spiller på lag med idretten, og har gjennom flere år frontet idrettens fremste krav; full momsrefusjon for investeringer i idrettsanlegg.

Mens næringslivet og offentlige virksomheter har full fradragsrett for sine momsutgifter, så risikerer idrettslag avkortning når de søker om å få refundert momsutgifter ved innkjøp av varer og tjenester. Dette synes Senterpartiet er urimelig og sier nei til skatt på frivillig arbeid. Når frivillige idrettslag stiller opp med dugnadstimer og kronerulling, så bør staten stille opp med ordninger som fjerner usikkerhet for økonomien i prosjektene. Derfor er full momskompensasjon for både investeringer, varer og tjenester en prioritert sak for Senterpartiet.

Senterpartiet er eneste parti som har tatt initiativ til å gjøre ordningen regelstyrt slik at momsutgiftene refunderes fullt ut, og har fremmet konkrete forslag om dette gjentatte ganger i Stortinget, senest våren 2017. Og vi gir oss ikke!

Ikke bare vil dette gi idrettslagene den nødvendige forutsigbarheten når de påtar seg samfunnsoppdraget med å bygge idrettsanlegg, men det vil også frigjøre midler som kan brukes til økt aktivitet og gi rom for lavere egenbetalinger.

Til tross for at det årlig bevilges store midler til bygging av idrettsanlegg, så er det mange steder et skrikende behov for nye anlegg og rehabilitering av gamle anlegg. Senterpartiet mener det nå er behov for et ekstraordinært løft for å redusere etterslepet i utbetalinger av spillemidler og øke dekningen av idrettsanlegg over hele landet. Senterpartiet vil også videreføre ordningen for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg som er viktig for å sikrer elever tilgang til svømmeopplæring.

For å realisere dette det helt avgjørende å styrke enerettsmodellen, slik at inntektene fra spill tilfaller Norsk Tipping og fordeles ut igjen til idrettslag i form av spillemidler. Dessverre har utenlandske spillselskaper i dag et langt sugerør inn i det norske spillmarkedet ved å omgå det norske regelverket.

I tillegg til de overnevnte tiltakene, så er en god kommuneøkonomi viktig for at kommunene kan være en samarbeidspartner for idretten og bidra både til å realisere flere idrettsanlegg, og gi støtte til idrettslag som har behov for anlegg.