Velferd og ideolog

Av
DEL

LESERBREVViser til leserinnlegg fra Frp leder i Moss Niklas Eriksen den 21 nov hvor han på en god måte beskriver hva politikk handler om. Det er som han antyder - det er prioriteringer for å fordele byrder og goder i et samfunn.

Disse politiske prioriteringene fra ulike parti blir forankret stort sett i sine egne ideologiske tilnærminger.

I følge Wikipedia kommer ordet ideologi fra det greske ordet idea som betyr tanke eller ide. I moderne dagligtale brukes begrepet ofte overfladisk som sammenfatning av de viktigste synspunktene til en politisk gruppering eller politisk parti.

Slik jeg har tolket Frp, havner de også under denne kategorien hvor man kan sammenfatte de viktigste synspunktene i partiet i nettopp i noen grunnleggende kapitalistiske tanker om størst mulig individuell handlefrihet.

Når partiene skal fordele goder og byrder i et samfunn, kan nok Frp sitt utsagn om at saker ofres på ideologiens alter være en måte å beskrive politikkens dilemma.

I en politikers kamp om å få rett, faller man ofte for den fristelsen å beskrive den andre parts ufortreffelighet. Dette gjøres ut fra en god tro, men ofte med manglende forståelse og innsikt i de vurderinger andre partier har tatt, nettopp fordi de legger andre ideologier til grunn.

Frp kritiserer flertallet i Moss for å bruke 10 millioner på å ta tilbake flere sykehjem og fritt brukervalg inn under kommunal drift. Kostnadsoverslaget baseres på rådmannens sammenligning og overslag på neste års budsjett. Rådmannen har nok fremlagt realistiske tall ut ifra sine forutsetninger og tilgjengelig informasjon.

Erfaringer har dessverre vist at mange av budsjetterte aktiviteter har hatt en tendens til å overskride den estimerte kostnad. Det har vært en tendens til å underbudsjettere for å igangsette prosjekt ofte med et ideologisk grunnlag om at prosjektet er riktig og viktig. Den privatiseringen vi ser i offentlig virksomhet i dag er forankret i New Public Management (NPM). NPM ble etablert av Margaret Thatcher på slutten av 1980 tallet i den hensikt å nettopp redusere offentlige utgifter ved blant annet å privatisere offentlige oppgaver. I 2016 utga Christopher Hood en bok som er svært kritisk til de mange offentlige reformene som har blant annet privatisert de mange offentlige tjenestene. Dette er ikke interessant i seg selv siden det er mange som er kritisk til å privatisere offentlig tjenester. Det som er interessant i denne forbindelse er at Professor Hood var en av arkitektene og bakmennene til nettopp NPM. Han hadde i lengre tid kritisert reformene for ikke å ha evaluert effekten av privatiseringen som en del av NPM. Han gjennomførte derfor sin egen evaluering i form av et forskningsprosjekt og kom frem til at reformene hadde hatt liten eller ingen innvirkning på effektiviteten. Om den hadde hatt noen virkning, så var den negativ. Sosialøkonomisk medførte det heller ingen gevinst. Var det noen som hadde tjent på omleggingen så var det konsulentbransjen samt juristene som hadde opplevd en økning av saker med påfølgende økt belastning for domstolene.

Så kan selvfølgelig denne undersøkelsen problematiseres på mange områder. Og man kan nok også argumentere med at teorien ikke har vært fulgt etter intensjonen og/eller at det finnes uærlige personer i systemet som har medført at teorien ikke har passet inn i Professor Hoods undersøkelser.

I slike situasjoner hvor vi er usikre på bakgrunnsinformasjonen, havner vi ned på hva vi selv mener og føler. Dette er ofte forankret i nettopp ideologier som støtter opp under eget verdigrunnlag med det vi tror og mener.

Til å fremme egne verdigrunnlag søker vi derfor partier som kan fremme sitt syn. De ulike partiene reflekterer på denne måten befolkningens ulike holdninger.

Jeg er nok ikke tilhenger av Frp»s ideologi om privatisering og fri konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Jeg er tilhenger av å sikre befolkningen de tjenester de har behov for til den kvalitet folket selv setter. Jeg er tilhenger av å levere tjenestene fra folket til folket. Når dette over tid viser seg å være vel så lønnsomt som å privatisere disse tjenestene, ja da er ikke valget så vanskelig for meg.

Men jeg er glad for at vi har ulike meninger slik at standpunkt blir utfordret. Det er på den måten vi blir i stand til å ivareta det beste for innbyggerne gjennom en kontinuerlig utvikling i fellesskap med andre ideologiske parti.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags