I debattinnlegget «Domstolstruktur kan ikke løsrives fra all annen politikk» skrev hele ti stortingsrepresentanter fra Høyre om hvorfor de ville beholde lokale domstoler i mange ulike aviser i fjor høst. Blant dem var Ingjerd Schou, som i høstens store debatt har inntatt rolla som reformas store forsvarer. Hennes egen regjering har nemlig lagt fram et forslag om å legge ned 37 av 60 tingretter og 15 av dagens 34 jordskifteretter. Forslaget skal stemmes over i Stortinget i desember. Er ikke de lokale domstolene like mye verdt lenger?

De 52 tingrettene og jordskifterettene som blir foreslått nedlagt, skal i første omgang opprettholdes som underavdelinger under de nye, sammenslåtte tingrettene. Disse avdelingskontorene skal ikke ha en egen, stedlig leder slik tingrettene har i sin sorenskriver i dag, men ledes av domstollederen fra den nye, større tingretten. Regjeringen prøver å sukre pillen med at disse domstollederne ofte skal reise rundt til underavdelingene sine i de sammenslåtte, gjerne svært store rettskretsene. For det første er det urealistisk at dette kommer til å skje, for det andre ville det være ei lite formålstjenlig ordning – de fleste steder i landet ville det medføre urimelig lang reisetid, tap av arbeidstid og store reise- og overnattingskostnader. Stedlig ledelse er en opplagt fordel.

Selv om regjeringas forslag betyr at domstoler blir lagt ned, påstår både Høyres justisminister og den justispolitiske talspersonen deres at ingen domstoler skal legges ned. Vi inviterer Schou til å fortelle om hun tror på sin egen statsråd i dette spørsmålet, eller om hun heller tror på jusprofessor Eivind Smith, som til Nationen nylig har uttalt at: «Det er feil. Man skal legge ned et flertall av tingrettene og sier samtidig at man skal opprettholde rettssteder der hvor det i dag er tingretter. Det blir langt færre domstoler, men en del av dem skal ha lokaler flere steder. I hvertfall i starten, og så vil tiden vise hvor mange som blir igjen.»

Vi i Senterpartiet lytter til Smith, men også til veldig mange domstolledere og ansatte ved både tingretter og jordskifteretter. De sier helt klart sier at regjeringas reform vil medføre nedlegging av domstoler, og at framtida er uviss på sikt for de domstolene som blir omgjort til filialer under nye, sammenslåtte domstoler. For å sikre juridiske arbeidsplasser og at folk skal ha tilgang til lokale domstoler og advokathjelp over hele landet, må vi faktisk opprettholde de eksisterende tingrettene og jordskifterettene.

LES OGSÅ:

Pettersen og Schou fossror om domstoler

Tingretten i Moss skal bestå

Tingretten i Moss i spill, nok en gang

Høyres tåkelegging

Det blir ingen Østfold-tingrett