Movar sin ledelse har allerede tegnet ut det utvidede renseanlegget på Fuglevik lenge før utredninger av konsekvenser er kommet igang. Ledelsen har frekkhetens nådegave og dette bør politikerne slå kraftig ned på. Det er en grunn til at en gjør KUer og Movar må legge tegningene i skuffen i denne omgang.

Norges Miljøvernforbund frarådet sterkt den foreslåtte utvidelsen av Fuglevik renseanlegg i et innlegg i august 2022.

1 En utvidelse av anlegget vil medføre mer tungtrafikk på veien gjennom et viktig landskapsvernområde.

2 Mer trafikk vil gi økt forurensingsbelastning, mer støy og en større barriereeffekt for dyrearter.

3 Dette vil kunne redusere bestandene av flere av de flere hundre insektartene i områdene nær bekken som har høy entomologisk verneverdi og redusere denne verdien.

4 Støy og økt barriere effekt vil kunne medføre negative effekter på territorial adferd og parringsuksess og redusere bestandsstørrelsen av flere nær opptil veien, hvor det er registrert flere rødlistede arter som gulspurv, stær, vipe, fiskemåke, grønnfink og springfrøvikler.

5 Hule eiker er registrert nær veiene. Slike eiker er vernet etter loven, men det er stor fare for arter knyttet til eikene kan påvirkes dersom forurensingsbelastningen øker. Det kan dreie seg om et betydelig antall insekter, sopp og lav.

6 Området på begge sider av Båthavnveien er i naturbasen klassifisert som svært viktig grønnkorridor og friluftsområde med mange opplevelsesverdier. Disse verdiene vil kunne bli kraftig forringet med økt trafikk på en relativ smal vei.

7 Tungtrafikken går pr i dag via Østre Årefjordvei og Båthusveien og har flere krysningspunkt med Gunnarsbybekken. Denne bekken er i dårlig økologisk forfatning, langt under myndighetenes mål og kravene i vanndirektivet om god standard med hensyn til organisk belastning av næringsstoffer som bl.a. kan skyldes forurensing fra trafikk og veier. Økt tungtransport vil kunne forverre dette ytterligere og vanskeliggjøre måle om god økologisk tilstand.

8 Utslippspunktet fra renseanlegget i marint miljø ligger like utenfor et område klassifisert av miljømyndighetene som viktig bløtbunnsområdet som kan bli berørt av utslipp fra renseanlegget. I dette området er det blant annet registrert Ålegras som er klassifisert som svært viktig, og av nasjonal interesse å ivareta.

Alle disse 8 punktene må både politikere og Movar studere nøye. Slik prosessen nå skrider frem risikerer en nok en gang en dårlig prosess for Mosseregionen som en har sett både på jernbanen og RV 19 ,kun to eksempler ,jeg kunne nevnt flere. Det trenger vi faktisk ikke.