Gå til sidens hovedinnhold

Slik svarer Bane NOR om Fjordveien

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moss Avis har skrevet om hvem som skal godkjenne fravik i forbindelse med bygging av en permanent støttemur i Fjordveien. Bane NOR ønsker, på lik linje med alle som bor og ferdes i Moss, at området skal være så sikkert som mulig. Da dette er en krevende og kompleks sak, og ønsker vi å bidra til å få klarhet i saken.

Først noen ord om selve tiltaket. Som del av knutepunktutviklingen, skal Fjordveien utvides mot stasjonen. Den nye delen vil ha fortau, sykkelvei og kollektivfelt i tillegg til to-felts vei. Dette er i prinsippet ikke nødvendig å bygge i forhold til jernbanefremføringen, men det er et tiltak som tilrettelegger for god ankomst til den nye stasjonen om man så kommer til fots, med sykkel eller kollektivt. Opprinnelig var områdestabiliteten vurdert til å være god nok i dette området og det var kun planlagt en midlertidig spuntvegg som skulle ivareta lokalstabiliteten for veiutbedringen og sikre at områdestabiliteten ikke ble forverret mens vi gjennomførte dette arbeidet. Det var også hele tiden planlagt en støttevegg, men som ikke hadde noe funksjon for områdestabiliteten.

I 2020 har Bane NOR fått vurdert områdestabiliteten på nytt, og det er som kjent at det er delområder med lavere stabilitet enn antatt, og en av anbefalingene er å gjøre den støtteveggen i Fjordveien til en betydelig forsterket og forankret støttevegg som har som funksjon å bedre områdestabiliteten. Siden denne støtteveggen står ved siden av den planlagt utbedrede Fjordveien, må Bane NOR forholde seg til to regelverk når vi dimensjonerer: ett regelverk for områdestabilitet og ett regelverk for lokal stabilitet.

Krav til områdestabilitet gis av NVE veileder 1/2019 og TEK 17 forskriften underlagt plan og bygningsloven. Fravik her behandles av planmyndighet for reguleringsplan, altså Moss Kommune med eventuell bistand fra NVE. 2. Krav til lokalstabilitet for utbedret Fjordveien gis i vegnormal N200 for veier og N400 for konstruksjoner. Fravik her behandles av henholdsvis vegeier Viken Fylkeskommune og Statens Vegvesen. Vegnormalene setter krav til sikkerhetsfaktor på 1,6 for lokalstabilitet på veier med ÅDT > 8000 (Årsdøgntrafikk over 8000 biler). Kravet fra NVE og TEK17 er på 1,4. Vegnormalen stiller altså krav til en høyere sikkerhetsfaktor enn NVE og TEK17.

Når Bane NOR sendte fravikssøknaden i desember 2020, så gjorde vi dette før vi hadde fått endelig rapport på områdestabilitet. Vi så at vi ikke ville klare å oppfylle vegnormalens krav til sikkerhetsfaktor 1,6, og sendte derfor fraviksøknad til Viken Fylkeskommune som er veieier. En viktig detalj var at vi i fraviksøknaden ikke skrev at støtteveggen ville ha en sikkerhetsfaktor større enn 1,4.

Årsaken var at det fortsatt pågikk beregninger av hvor stor sikkerhetsfaktor kunne vi klare å oppnå. I ettertid ser vi at det hadde vært mer hensiktsmessig å vente på endelig rapport før vi startet prosessen for å unngå misforståelser. I endelig områdestabilitetsrapport fra januar 2021 vil ingen tiltak kreve fravik fra NVE veileder. Den permanente støtteveggen i Fjordveien vil gi en sikkerhetsfaktor på over 1,4. Dette oppfyller NVE Veileder og TEK17, og det vil derfor ikke være behov for behandling av planmyndighet.

Vi vil derimot etter all sannsynlighet ikke klare å oppfylle veinormalens krav til sikkerhetsfaktor 1,6 for lokalstabilitet på Fjordveien. Dette er et fravik som skal behandles av Viken Fylkeskommune og Staten Vegvesen. Bane NOR har hele tiden sagt sikkerhet først, og vi mener dette. I dag er det områder ved Fjordveien som har sikkerhetsfaktor helt ned i 1,03. Vi foreslår nå en løsning hvor stabiliteten økes med ca 40%, og som tilfredsstiller NVE sitt regelverk for områdestabilitet. Vi er imidlertid avhengig av å få lov til å fravike kravet i vegnormalen knyttet til lokal stabilitet. Uten dette kan det faktisk ende opp med at Fjordveien ikke blir utbedret.

Bane NOR mener dette vil være uheldig for alle de involverte, men det er for øvrig god dialog mellom de berørte partene og vi er optimistiske med å finne gode løsninger sammen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.