Viser til artikkel i Moss avis den 4 januar 2022 der brøyteutfordringene i gamle Rygge igjen blir problematisert. Vedtaket fra 2020 om at ikke alle veier frem til helårseide boliger skal brøytes, er blitt gjenstand for irritasjon fra noen innbyggere i gamle Rygge kommune.

Spørsmålet som dukket opp er - hvorfor ikke alle veier til bebodde helårsboliger skal brøytes av kommunen?

Hvorfor skal kun de som har kommunal vei få dekt sine brøyteutgifter av fellesskapet?

Er det slik at de som får definert sine veier som private ikke skal få nyte godt av de brøytetjenester de selv er med på å finansiere gjennom fellesskapets midler?

Vi innbetaler årlig betydelige skatter og avgifter for å finansiere våre felles tjenester. Da er det rett og rimelig at også brøyteutgiftene blir fordelt på alle.

Vi har hele tiden lagt til grunn likhetsprinsippet i våre vurderinger. Felles brøytetjeneste vil ivareta likhetsprinsippet og rettferdighet ikke bare mellom innbyggere i de to gamle kommunene, men også mellom kommunale og private veier som fører frem til de helårseide boliger kommunen selv har godkjent.

Brøytetjenester bør ikke defineres om veien er privat eller kommunal, men om kommunen har definert boligen til å være helårsbebodd eller ikke. Felles brøytetjenester gir også offentlige etater som politi, helse, ambulanse, brann, renovasjon, hjemmehjelp osv, en bedre forutsigbarhet og fremkommelighet til de helårseide boligene uansett sosial og økonomisk status.

Etter min oppfatning vil en felles brøytetjeneste også kunne sørge for en bedre kontroll, bedre kvalitet og en rettferdig samfunnsmessig utnyttelse av ressursene i Moss Kommune.

Sosialdemokratiet baseres på felles gode løsninger finansiert gjennom våre skatter og avgifter. Moss kommune burde derfor sørge for brøytetjenester frem til alle bebodde helårsboliger, noe som er rettferdig og vil tjene oss alle.