Om hestehandel, luksusbolig og verneverdier i landskapsvernområdet på Jeløy

Vern: – Når Rygge og Moss slås sammen, blir det forhåpentligvis et sterkere fagmiljø for forvaltning av nettopp denne type områder, påpeker Jon Gundersen i Landskapsvernets venner. foto: espen vinje

Vern: – Når Rygge og Moss slås sammen, blir det forhåpentligvis et sterkere fagmiljø for forvaltning av nettopp denne type områder, påpeker Jon Gundersen i Landskapsvernets venner. foto: espen vinje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKForvaltningen av de nasjonale interessene og de kulturhistoriske verdiene vi har i Søndre Jeløy landskapsvernområde går på bekostning av kortsiktig politisk kjøpslåing. Nedbyggingen i Tronvikveien 62 har blitt gjort til en ren byggesak hvor allianser og støttespillere skifter med det rådende politiske klima. Fremstående politikere i teknisk utvalg hevder sågar at protestene mot nedbyggingen er et uttrykk for smålig misunnelse.

For akkurat 20 år siden vedtok bystyret at bolighus som skal oppføres i Søndre Jeløy landskapsvernområde ikke skal overstige 150 kvadratmeter BRA med tilhørende garasje inntil 30 kvadratmeter BRA. På tomtene tillot man oppføring av bebyggelse i én etasje med saltak og takvinkel 22–28 grader (jf. Biørn Biørnstads vei). Dette var en naturlig konsekvens av at Søndre Jeløy landskapsvernområde hadde blitt opprettet ved kongelig resolusjon 15 år tidligere. En kongelig resolusjon er i henhold til norsk forfatningsrett en beslutning fattet av Kongen i statsråd. Det vil si en beslutning fattet i det formelle møtet der kongen møter regjeringen på Slottet.

Kongelig resolusjon eller ikke, søknadspliktige byggearbeider skal forelegges tilsynsmyndigheten for Søndre Jeløy landskapsvernområde til uttalelse før en eventuell behandling. Teknisk utvalg kan ikke oppheve bystyrets vedtak og vedtekter. Bystyret er kommunens øverste organ og vedtar alle saker så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Det må være lov å stille noen kritiske spørsmål til hvordan denne saken har blitt behandlet.

Bygging av kjempebolig med badehus og basseng er i gang i landskapsvernområdet på Jeløy 

Da nedbyggingen ikke var i tråd med kommuneplanen, ble det søkt dispensasjon. Teknisk utvalg ga seg selv dispensasjon og rammetillatelse. Dette kunne de gjøre fordi saken kun ble behandlet etter plan- og bygningsloven. Eiendommen er uregulert og ligger innenfor kommunens arealformål, LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområder) og hensynssone i landskapsvernområdet. Søker mente at siden det lå et hus på eiendommen tidligere med eget gårds- og bruksnummer, burde det hatt egne bestemmelser som sa noe om eiendommens status og muligheter. Det bør da opplyses at sommerhuset Nordheim som brant, var langt eldre enn forvaltningsplanen for Søndre Jeløy landskapsvernområde. Det er heller ikke uvanlig at det ligger eldre hus i LNF-områder, hus som ikke har status som boligeiendommer. Den nye villaen vil få sammensatte fløyer med ulik bredde, og dermed høyde, for å bryte opp volumet på bygningen. Med en samlet bygningsmasse på 804 kvadratmeter BRA blir dette veldig stort, men utbygger forsikrer oss at opplevelseskvalitetene i det karakteristiske kulturlandskapet på Søndre Jeløy vil forbedres. Forstå det den som kan.

I saksutredningen for Tronvikveien 62 mener teknisk utvalg at hensynene bak LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket ville tvert imot forskjønne landskapsvernområdet og rydde opp i eksisterende vegetasjon, hevder tiltakshaver, og han må langt på vei ha fått støtte for dette. Det presiseres likevel at: «bevaringsverdige trær og vekster vil bli tatt godt vare på, og fremmedartede nykomlinger vil bli fjernet.»

Forslag til beplantning mot Tronvikveien og nabolaget var hybridbarlind, en art som antas å ha giftige skudd, blader og bær, svartsurbær fra Nord-Amerika, solblærespirea, bergrose, svarthyll hvor hele busken, bortsett fra blomstene og de modne fruktene, er giftig, balkanspirea og bergeføy. Det stilles her et spørsmål om tiltaket er vurdert godt nok i forhold til naturmangfoldloven §§ 8–12.

Huset vil åpne seg mot sørøst og sørvest, med tofløyede dører i 1. etasje ut mot hagen og med høye vindusflater med «fransk balkong» i 2. etasje. Huset vil ikke skille seg nevneverdig fra de andre boligene i landskapsvernområdet når det gjelder taket, det vil få sitt saltak i klassisk stil.

Det bør presiseres at kommuneplanen er Moss kommunes overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Dette trekkes fram i denne saken fordi nedbyggingen kan skape presedens for den seinere forvaltningen av landskapsverdier og verneområder. Når Rygge og Moss slås sammen, blir det forhåpentligvis et sterkere fagmiljø for forvaltning av nettopp denne type områder.

Flere artikler og debattinnlegg om samme sak:

Bygger praktbolig med badehus og basseng 

Vil stoppe ny lystgård i landskapsvernområdet: - Har ingenting med misunnelse å gjøre 

Nytt møte om omstridt luksusbolig i verneområde på Jeløy

Om ansvar og landskapsvern på Jeløy

Om luksus på Jeløya

Fakta om boligprosjektet i Kubberød-alleen 41 på Jeløy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags