Det er høysesong for bruk av elsparkesykkel. Her får du oversikt over trafikkreglene du må følge når du kjører elsparkesykkel i sommer.

Viktige råd og regler

Når du kjører elsparkesykkel skal du følge trafikkreglene for syklister. Det er anbefalt at du bruker hjelm.

Du kan i utgangspunktet kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen.

Du kan også kjøre på gang- og sykkelvei og fortau, så lenge det ikke er mange fotgjenger og andre trafikanter der. På gangareal må du vise hensyn til de gående ved å tilpasse farten og holde avstand.

Når du kjører en elektrisk sparkesykkel er du er mindre synlig enn biler, og derfor mer utsatt for ulykker. Ikke ta noen sjanser, påminner Statens vegvesen.

Du kan få bot om du bryter trafikkreglene

Du kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg hvis du bryter trafikkreglene. Dersom lovbruddet er alvorlig vil man kunne bli anmeldt.

Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Trafikkregler når du kjører elektrisk sparkesykkel

Du blir regnet som syklist når du kjører en elektrisk sparkesykkel. Det betyr at du skal følge trafikkreglene for syklister.

Noen viktige regler du må huske:

  • Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre.
  • Du som skal vike skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.
  • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.
  • Bilene skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparkesykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.
  • Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien.

Her finner en oversikt over hvilke regler som gjelder.