Jørn Roald Wille fra Høyre hevder i sitt innlegg i Moss Avis tirsdag 19. mars at Statens vegvesen ikke legger vekt på de politiske signalene når vi vurderer tiltak for å bedre trafikksituasjonen gjennom Moss. Dette er ikke korrekt.

Selvfølgelig lytter vi til politikerne. Vi ønsker et godt samarbeid med kommunen og øvrige aktører for å få en trafikksituasjon vi kan leve med frem til ny riksveg 19 er ferdig. Imidlertid må vi også ta med oss de vurderingene våre fagfolk – trafikkplanleggere og vegplanleggere – gjør, og de resultatene de kommer frem til gjennom analyser og prosjektering. Vi har også et tydelig mandat som samfunnsaktør, der hensynet til næringstransport veier tungt.

I rapporten for «løpende avbøtende tiltak», som i hovedsak er midlertidige tiltak for å bedre trafikkflyten mens vi venter på og bygger ny vei og bane, la vi frem en rekke ulike forslag. Disse er behandlet i ulike komiteéer og utvalg, samt på folkemøtet i Moss i slutten av februar. Vi har fått mange gode innspill til det videre arbeidet. Noen av tiltakene vil bedre kollektivtrafikkens kår i byen, og med samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommunes vedtak om økt buss-satsing, er det gode muligheter for at vi kan få en del av persontransporten over fra bil til buss.

Næringstransporten har få andre muligheter enn å bruke de offentlige veiene våre til transport av varer, mens mange privatbilister har reelle alternative transportmidler de kan velge – som buss, sykkel eller å gå. Vi har forståelse for at tungbiltrafikken skaper frustrasjon i rushtrafikken i Moss. Vi vil forsikre innbyggerne i Moss om at vi leter intenst etter gode og trafikksikre løsninger som kan bedre situasjonen mens vi venter på de mer omfattende løsningene.

Wille hevder videre at det er Vegvesenet som har ansvaret for den kaotiske trafikksituasjonen i Moss. Dette stemmer bare delvis. Det er Statens vegvesen som eier riksvegen, men det er kommunen som er planmyndighet og som har ansvaret for all arealutvikling i byen og for all kommunal infrastruktur. Kommunen har viktige roller når det gjelder å planlegge hvor det skal være lov å bygge boliger, næringsområder og handelssentre. Kommunen styrer også parkeringspolitikken, har myndighet over det kommunale vegnettet og behandler planer for utvikling av riks- og fylkesveger. Alle disse faktorene har stor betydning for trafikksituasjonen. Derfor er et godt samspill mellom kommunen og andre aktører, som Bane NOR, Statens vegvesen og fylkeskommunen, avgjørende for å utvikle gode og funksjonelle transportårer.

Vi i Vegvesenet vil invitere Moss kommune og dens innbyggere til å bidra inn i planprosessen. Sammen kan vi jobbe for en realisering av ny rv 19.

LES OGSÅ: (Wille-kommentar:) En liten kommentar om trafikk

LES OGSÅ: Om Statens vegvesens rolle i Moss

Trafikkaos i Moss: Utfordringene vil eskalere i anleggsperioden