I min artikkel i MA 16. mars d.å.om Statens vegvesens rolle i Moss var jeg inne på en del forhold når det gjelder trafikkavviklingen i Moss. Det ble noe senere gitt kommentarer fra veivesenets side bl.a. at jeg gitt feil størrelse på trafikken over Kanalbrua og fra ferjene. Jeg hadde oppgitt trafikk pr. time som selvfølgelig er feil! Det skulle være 22.000 ÅDT over brua og 6.000 ÅDT fra ferjene. ÅDT er det samme som årsdøgnstrafikk. Det som ikke ble kommentert var etterfølgende avsnitt i min artikkel: «Samtidig leser vi i Moss Avis, til alles store forundring, at veivesenet har store planer om å bygge en ny sykkelvei langs RV19 fra Tigerplassen til Myra parkeringsplass. Sykkelveien vil bli én km lang og koste 110 mill. kroner. Man tror ikke sine egne øyne når man leser dette. Hvem har godkjent disse planene? Har veivesenet fått godkjente planer for en sykkelvei til en kostnad på over 11.000 kroner pr. løpemeter uten at det er kjent for byens befolkning? Dette skjer samtidig som det ikke er midler til utbedringer av trafikkproblemene på RV 19. Det er flere som mener at man allerede har gode sykkelforbindelser fra Tigerplassen til byen, bl.a. over Verket og Nesparken. Hvem har styringen over prioriteringene?»

Hva slags overordnede planer finnes?

Da jeg ikke fikk noen avklaring fra veivesenets side begynte jeg en søkning på nettet og fant da følgende;

PLAN FOR HOVEDNETTET FOR SYKKELTRAFIKK MOSS/RYGGE 2018–2028

Planen er utarbeidet av konsulentfirmaet SWECO med Statens vegvesen som leder i samarbeid med sykkelgruppa som består av representanter Moss og Rygge kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

Om planen. Denne planen skal være en overordnet plan for videre utvikling av et fremtidig hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge. Planen skal gi føringer og anbefalinger til arbeidet med utviklingen av sykkelveinettet i de to kommunene. Samtidig som den skal være et arbeidsverktøy for utvikling av sykkelveinettet og grunnlagsdokument for prioriteringer i de kommunale budsjettene.

Et mål med planen er at 100 prosent av anleggene skal være realisert med god standard innen 2028. Dette innebærer at over 10 km sykkeltilbud skal tilrettelegges i den neste tiårsperioden. I planen vises en oversikt over utvalgte strekninger som har høy prioritet. Det er gjort svært grove anslag over investeringsbehovene. Det angis et maksimalt investeringsbehov på 475 mill. kroner fordelt på 14 strekninger i Moss og Rygge.

De fire viktigste og mest kostbare strekningene er:

– Rv 19 Innfartsveien fra Tigerplassen til Myra med en lengde på 1.0 km til 110 mill. kroner

– En ny bru på over Vansjø fra Nesparken til Krapfoss med en lengde på 1.7 km til 96 mill. kroner.

– Ny bru over kanalen på 0.1 km 26. mill. kroner.

– Fv. 119 Larkollveien fra Dilling til Billmannsbakken og Støvik hotell 2.7 km til kr. 95 mill. kroner.

Det er Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Moss og Rygge kommuner som har ansvaret for gjennomføringen. Bevilgningene fordeles på Statens vegvesen. Østfold fylkeskommune og Moss og Rygge kommuner (fra 2020 Moss kommune). I det forannevnte er det tatt utgangspunkt i den overordnede planen som gir en grov oversikt over de mest betydelige anleggene. Jeg er kjent med at det også foreligger flere og enkle detaljerte sykkelplaner som kommunen skal gjennomføre. Gjennomføringen av en del korte strekninger oppgis å være på plass. De store prosjektene som ligger i Planen for hovednettet for sykkeltrafikken finansieres i hovedsak av Vegvesenet og fylkeskommunen. Med de ambisjoner og store investeringer som ligger i planen for hovedveinettet for sykkel i Moss og Rygge, må det forutsettes at sykkeltrafikken vil føre til en betydelig avlastning av biltrafikken. Imidlertid er det ikke tvil om at gjennomføringen av sykkelveiene vil føre til ulemper med store og skjemmende terrenginngrep, De store fjellskjæringene som må foretas langs RV 19 fra Tigerplassen til Myra samt brukryssingen av Mosseelva vil dominere innfarten til byen. Mest problematisk er tross alt inngrep i verneverdige områder som f.eks. i Kanalparken og i Nesparken når det gjelder brukryssingene. Særlig problematisk vil plasseringen av den midlertidige brua gjennom Kanalparken og over Kanalen være. Dette er historiske anlegg som er høyt prioriterte nasjonale kulturminner med trær som er mer enn hundrede år og er uerstattelige, med dette som utgangspunkt er det helt utenkelig og rasere en 100 år gammel park ved å legge en midlertidig bru på sørsiden av Kanalbrua. Den eneste løsningen for plassering av den midlertidige brua vil være på nordsiden, med direkte forbindelse med sykkelveien i Jeløygata og Verftsgata. Hva må gjøres? Det forutsettes at det gjennom reguleringsplaner og konsekvensanalyser klarlegges hvilke uheldige virkninger disse anleggene får på miljøet. Det er for meg helt utenkelig at utbygger ikke sørge for dette. Jeg forutsetter at det settes i gang en prosess som byens befolkning blir involvert i.