Når vi i Statens vegvesen Region øst i år legger nye vegdekker for mer enn 800 millioner kroner er det med et skarpt blikk på asfaltkvalitet.

Årets asfaltsesong er i gang. I løpet av de neste fem månedene skal Statens vegvesen legge 780 km med ny asfalt i Region øst, det vil si i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Det skjer med stort fokus på kvalitet.

Det er et overordna mål for Statens vegvesen å benytte vegbevilgningene våre best mulig, slik at vegbrukerne får mest mulig igjen for skattepengene. Det gjør vi blant annet ved å ha stor oppmerksomhet på kvalitet i arbeidet med vegdekker.

For asfalt er ikke bare asfalt. Det er mer komplisert enn som så. Ulike asfalttyper er tilpassa ulikt klima, ulik trafikkmengde, bæreevne og støykrav. I tillegg varierer tykkelsen på asfalten, størrelsen og mengden av stein, og hva slags bindemiddel som blir brukt. Ulike typer asfalt har ulik levetid og kostnad. Målet er å legge riktig asfalt på riktig sted til riktig pris og med riktig kvalitet.

Potensialet er stort hvis vi lykkes med dette. I Region øst legger vi nye vegdekker for omlag 800 millioner kroner hvert år. Hvis vi kan forlenge levetida på disse dekkene med ett år, noe som kan være et ganske realistisk mål, så kan vi spare så mye som 60-80 millioner kroner i året. Samtidig er det kostbart å gjøre feil som må rettes opp.

God kvalitet vil blant annet si å gjøre ting riktig første gang. Vi stiller strenge krav til entreprenørene og kvalitetsarbeidet deres for å få dette til. Vi driver aktiv byggherrekontroll. Stiller krav, tar prøver, tester kvalitet. Det er krevende, men vi jobber hardt for å få god kvalitetsstyring. Og entreprenørene svarer godt på oppgaven.

Det kjører stadig flere tungbiler på vegene våre. På E6 i Østfold kjører det i dag ca. 4900 tyngre kjøretøyer hver dag. Mange av disse har enkelthjul med svært høyt lufttrykk, i stedet for tvillinghjul som var vanligere før. Slike enkelthjul gir større belastning på vegdekket. Vi har i tre-fire år jobba med å utvikle vegdekker som tåler dette høye ringtrykket bedre, det vil si en type asfalt som inneholder mer stein enn det som er vanlig. Det gir et stivere skjelett i vegdekket, og brukes på veger med stor trafikk og høy tungbilandel. I år legger vi slik asfalt blant annet på E6 og E18 i Østfold.

I noen asfaltkontrakter prøver vi nå ut GPS-styring av valsene. I fjor prøvde vi dette i to kontrakter i Østfold og på Romerike, i år gjør vi det på riksveg 25 i Hedmark. Målet er å sikre lik og riktig tetthet på vegdekket, og hindre ujevnheter i å oppstå når trafikken settes på. Dette er pionerarbeid i samarbeid med utstyrsleverandører og entreprenører. Resultatene er lovende, valsekjørene og entreprenørene er begeistret, og vi håper å ta dette i alminnelig bruk etter hvert.

Vi driver kontroll av asfaltarbeidet gjennom hele sesongen. Vi tar prøver som vi analyserer i våre egne laboratorier i Oslo og Lillehammer. Vi tar også ut stykker av nylagt asfalt som vi tester i en maskin kalt Wheel Track Test. I løpet av noen timer utsetter maskinen asfalten for en belastning tilsvarende 20.000 overrullinger, og så måler vi deformasjonen i asfalten. På denne måten lærer vi mye om hva som skal til for å øke dekkelevetiden, og for å bestille vegdekker som tåler bedre tunge lastebiler med enkelthjul.

Asfaltarbeid er både håndverk og høyteknologi. Noen ganger er det feil i dekket som avgjør levetida, ikke slitasjen i seg selv. Derfor er det viktig å jobbe med å få rett kvalitet.