FNs naturpanels tilstandsrapport om jordas natur og biomangfold konkluderer med at det ikke er gratis å ødelegge naturen. Det advares om artsutryddelse i apokalyptisk størrelse og tap av arter, ren luft og drikkevann. Dette er en like stor trussel som den globale oppvarmingen. Ødelegger vi naturen, så ødelegger vi også selve livsgrunnlaget for oss mennesker.

I begynnelsen av februar hørte vi om hvordan en tredjedel av alle insektarter er truet. Her i Norge gjelder det 1163 insektarter. 92 av dem er kritisk truet. Jeg blir opprørt bare ved tanken!

Kriser må behandles som kriser. Jeg liker ikke å være en dommedagsprofet, men en masseutryddelse av insekter og planter er en direkte trussel mot alle vi som lever på jorden. Global utryddelse av arter og natur er summen av de lokale ødeleggelsene, også i Moss. Vi kan fortsatt snu dette, men da haster det å ta de rette grepene lokalt.

Insektene dør ut fordi vi ødelegger leveområdene for plantene de er helt avhengig av. Et intensivt landbruk med sprøyting mot nettopp insekter, og lite beiting og bruk av eng gir et ensidig planteliv. Nedbygging av matjord og kulturlandskap og utvidelse av bolig- og næringsområder fjerner og stykker opp insektenes leveområder. Det er jo faktisk her hos oss lokalt ødeleggelsene skjer.

Tonen i FN-rapporten er nøktern, som det skikker seg for en vitenskapelig rapport. Men akkurat det gjør rapporten ekstra vond å lese: Når det står svart på hvitt at dersom vi fortsetter som før så vil hver åttende art dø ut i relativt nær fremtid.

Vi har altså dessverre både klimakrise OG naturmangfoldkrise på en gang! Dette er vår tids viktigste utfordringer!

Miljøpartiet De Grønne har foreslått en 24 punkts politisk krisepakke for Stortinget, for å stoppe insektsdøden. Vi sloss for naturens og artsmangfoldet her i Moss, Østfold og snart Viken. Vi er glade for at Moss kommune har en av landets beste handlingsplaner for pollinerende insekter, men mye naturvernarbeid gjenstår.

Kort fortalt må vi gi insektene mer plass og slutte å ødelegge leveområdene deres. Vi må øke vern av skogen, vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggingsinteresser, sikre og lytte til miljøkompetanse hos dem som jobber med dette i kommunene. Vi må tenke gjennom hvordan vi tar vare på, og reetablerer artsrike areal som veikanter, grøftekanter og kraftgater. Vi politikere må underveis stemme riktig, og stille riktige spørsmål!

Vi har alle en viktig jobb å gjøre! Det kan begynne i din hage! Og i Nesparken, langs Vansjø, på Verket og Høyda og i Søndre Jeløy Landskapsvernområde osv.