Vi nærmer oss et nytt stortingsvalg. Det er tid for å drøfte partiprogrammer. Politikken som blir utformet for neste stortingsperiode kan bli avgjørende for vår evne til å løse klimakrisen og for våre barnebarns framtid. Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt brev til de politiske partiene i Moss og omegn og oppfordret dem til å lytte til barn og unges varskorop når de utformer sine partiprogrammer. Som den yngre generasjon så klart uttrykker, forsterker dagens oljepolitikk klimakrisen og kan styre mot en katastrofal global oppvarming.

Vi ber partiene gjennom sine programmer for Stortingsvalget vise oss vei for et bedre klima. Det er mye å ta tak i. Norsk oljepolitikk er i konflikt med klimavitenskap og sentrale mål i Parisavtalen. Vi har bare 8 år igjen med dagens utslipp før vi har nådd 1,5 grader gjennomsnittlig global oppvarming. Samtidig satser Norge på stor olje- og gassproduksjon i mange tiår etter at verden må ha nullutslipp. Vi planlegger omfat-tende oljeaktivitet i Arktis - nesten uten effektiv oljevernberedskap ifølge Riksrevisjo-nens rapport.

Norsk oljepolitikk kan være i strid med §112 i Grunnloven. Et søksmål om dette fra Natur og Ungdom og Greenpeace, med støtte fra Besteforeldreaksjonen og Natuvernforbundet, er anket til Høyesterett som behandler saken i november. § 112 skal verne naturen for kommende generasjoner. Naturens ressurser må disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for våre barnebarn. Grunnloven gir innbyggerne rettigheter og pålegger myndighetene ansvar. Gjennom partiprogrammer kan vi få vite om våre rettigheter vil bli ivaretatt.

Med dagens politikk risikerer Norge og verden å passere vippepunkter slik at global oppvarming blir selvforsterkende og ustoppelig. Et eksempel på dette er hvis polisen smelter og polhavet blir varmere. Da smelter Grønlandsisen raskere og havet stiger. Omleggingen blir krevende og vil medføre store samfunnsmessige endringer. Heldigvis er det teknisk og økonomisk mulig å fase ut fossil energi og legge om til fornybar energiforsyning. Det er nettopp dette som gir håp. Vi ønsker at partiprogrammene skal vise vei og gi oss håp.

I 2019 streiket over 70000 skoleelever i Norge. Vi appellerer til alle politiske partier om å være solidariske med barn og unge og innarbeide kravene fra klimastreikene i sin politikk. Besteforeldreaksjonen registrerer med glede at ungdomspartienes standpunkter i klima- og miljøspørsmål i mange tilfeller inntar en mer oppdatert og ansvarlig posisjon i klima- og miljøpolitikk enn moderpartiene. Ungdomspartiene forstår at klimakrisen er den største utfordringen i vår tid og krever at vi må sette i verk tiltak nå.

Nødvendige nasjonale tiltak for den globale klimadugnaden: Norge må både kutte 70 prosent av sine utslipp innen 2030 og si nei til nye utlysninger av letelisenser for olje og gass. Det betyr at oljenæringen fases ut og at det lages en plan for overganger fra fossilsamfunn til fornybarsamfunn. Arbeidet for et bedre klima handler også om forbruk. Vi ønsker at forbruk og utslipp reduseres gjennom vesentlig økning av CO2-avgiftene, herunder CO2-avgifter på import fra land som ikke har avgift på egen produksjon. Omstillingsfasen vil merkes og planen for denne omstillingen må spesielt ta hensyn til en rettferdig fordelingspolitikk for arbeidstakere i en omstillingsfase. Derfor må midler fra oljefondet brukes til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet og grønne arbeidsplasser. De politiske partiene må programfeste arbeidet med å stoppe utbygging av motorveier og flyplasser og heller satse på jernbane og utbedring av fylkesveier.

ENOVA som eies av Klima- og miljødepartementet, gir støtteordninger for økonomisk bidrag til energi- og klimatiltak. Vi ber om større tilskudd til energieffektivisering, energiproduksjon og energisparing fra ENOVA.

Det er viktig å bevare naturmangfoldet. Naturen må forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Naturen er en viktig kilde for alle generasjoners utfoldelse og helse. Partiprogrammene må legge føringer for vedtak som sikrer at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes.

Koronakrisen har vist hva vi kan få til sammen. Nå må vi vise samme politiske vilje og dugnadsånd i kampen for klimaet, naturgrunnlaget og framtida for kommende generasjoner. Stortingsvalget 2021 må bli et klimavalg.