Køkaoset nå er ekstremt. Noe må gjøres for å redusere biltrafikken. For hver bilist som velger alternativer til bilen, så blir køene kortere for de som må kjøre bil (eller buss).

Bakteppe

Moss er en ekstremt bilbasert by. Noe skyldes uheldige politiske valg i tidligere tider som gjør at handelssentra ikke er der folk bor eller i sentrum, kombinert med et ekstremt dårlig kollektivtilbud (og langt dårligere enn sammenlignbare byer). I tillegg er det åpenbart mye unødvendig kjøring også. Studier fra andre steder viser at det er arbeidsreisene som gir mye av trafikken i en by, i tillegg til handleturer. Dermed er det viktig å jobbe med hva som kan gjøres inn fra Jeløya mot arbeidsplasser og handel i Moss sentrum, samt jernbanen.

Så er det selvsagt sånn at noen skal videre fra sentrum eller av ulike grunner må kjøre bil over kanalen. Sånn er det jo bare, og vi må alle det innimellom. Men: De vil også få det bedre med disse tiltakene, for køen blir mindre.

Trafikktallene viser at Jeløyfolk kjører ekstremt mye bil. Med 12000 innbyggere så er det 20500 daglige bilturer mellom rundkjøringa ved Glassverket og kanalen. Det betyr at hver eneste mossing, fra spebarn til olding, passerer i snitt omtrent to ganger daglig. Hvis vi antar at halvparten av befolkningen ikke kjører bil (for unge, for gamle eller har ikke sertifikat), så betyr det at hver bilfører i snitt passerer fire ganger daglig, sommer som vinter, helligdag som hverdag. Det er mye, og det er trolig noe man kan gjøre noe med.

Nedenfor er noen konkrete forslag

Positive tiltak

Buss

1. Gratis buss som går Refsnes – Tronvik – Sjøbadet – Refsnes – Tronvik i fast rute (uten å gå fra Gimlekrysset og ned Helgerødgata) i tillegg til de ordinære rutene. Passasjerer går videre over broa til bestemmelsesstedet.

2. Pilotforsøk med test av sambruk kollektiv- og sykkelfelt fra Gimle og ned Helgerødgata. Dette kan løses billig med oppmerking. Midtlinja må trolig flyttes noe og bilfeltene gjøres smalere. Det er så lite busstrafikk at konflikten mellom buss og sykkel er minimal. Det kan ikke tillates for elbiler i kollektivfeltet. Fletting rett før rundkjøringen ved Glassverket. Dette vil føre til at buss blir raskere enn bil fra Jeløy til sentrum.

3. Se om det er mulig å få til ekspressgodkjenning/finansiering av kollektivfelt i Helgerødgata. Dette skal jo bygges uansett, så her bør hver stein snus med tanke på forsering. Det blir ikke klart i 2022, selvsagt, men det vil jo trolig ta mange år før ny bro er klar. På ny bro forlenges selvsagt kollektivfeltet.

Sykkel

4. Når trafikken står i tett kø ned Helgerødgata, opplever jeg det faktisk som mer utrygt å sykle enn når bilene kjører i vanlig fart. Bilene står nå på kryss og tvers, sjåfører blir stressa og kan finne på å svinge uten å se seg for osv. Det er nå spesielt utrygt inn i rundkjøringa ved Glassverket og videre ut av den. Dette kan fikses enkelt med oppmerking med rød asfalt/maling for å markere tydeligere, helst gjennom hele rundkjøringen. Så bør det også rødmerkes nedenfor rundkjøringen og kanalbroa. Det er spesielt skummelt nå der syklene i veibanen møter innsnevringen på kanalen. Jeg vet ikke hvordan den ferdige løsningen blir der, men det kan ikke forventes at syklistene skal opp på fortauet. De har samme rett til veibanen som bilene.

5. Elbysykkel (og vanlig bysykkel) er en god ide. Disse bør plasseres i stativer for å unngå samme kaos som med sparkesyklene. Jeg tror kanskje Viken/Moss bør inn og gjøre en slik ordning tilnærmet gratis. Det samme kan vurderes med elsparkesyklene, men de bør ikke gjøres gratis eller subisidieres før etter at Moss kommune har regulert dem med anbudskonkurranse og forskrift (slik man gjør i Oslo).

Bil

6. Pendlerparkering

Vi må akseptere at mange innbyggere av ulike grunner fortsatt må ta bilen. For disse bør det tilrettelegges gratis parkering på Jeløya, så nær som mulig sentrum, det vil kanskje si Fiske båthavn og Værftsgata. Her bør det være stativ for bysykler og sparkesykler.

Restriktive tiltak

Jeg tror ikke vi kommer utenom noen restriktive tiltak også.

Parkering

7. Moss kommune bør gå foran og begrense parkering på egne arbeidsplasser som rådhuset, skoler o.l. De gjenværende parkeringsplassene ved kommunale bygg (på kommunal tomt) avgiftslegges med markedspris. Det er viktig at dette ikke er en symbolsk sum, men den faktiske prisen som det koster i nærmeste private parkering. Begrunnelsen er at den kommunale parkeringsplassen har en alternativ bruk med en verdi. Gratis parkering er ren subsidiering av ansatte, altså bruk av offentlige midler på noen få ansatte med bil. Ansatte kan subsidieres på andre måter som ikke forfordeler de med bil. HC-plasser unntas selvsagt.

8. Når kommunen viser at de ønsker å gå foran med avgiftslegging av parkering, bør den utfordre private arbeidsplasser til å gjøre det samme. Hva kan bedriftene gjøre for å få folk over på buss, gange og sykkel? Vil de avgiftslegge egen parkering og bruke pengene på støtte til busskort til de ansatte? Osv

Finansiering

Forslagene har en kostnad, men selv om det er trange budsjetter, så kan ingen forvente at store problemer løses uten kostnader. Men de bør løses i fellesskap. Viken er vei- og broeier og har hovedansvaret. Moss kommune har åpenbare fordeler av at dette løses og bør bidra. Statens vegvesen og BaneNor er en del av problemet i byen med jernbaneutbygging og RV19 som tar lang tid. Viken kan komme med utspill og kreve at staten ved disse går inn i et spleiselag for finansiering. I tillegg bør det vurderes om næringslivet bør inviteres inn til å bidra. Bedrifter som Aker Solutions har for eksempel mange ansatte som skal over broa hver dag.

Så kjære politikere, administrasjon og næringsliv: Lykke til!