Det har tatt hele femten år fra arbeidet med å fjerne høyspentnettet fra Kambo startet til den nye kraftledningen langs E6 nå er ferdig. På Nøkkeland skole jubler elevene. For elleve år etter at skolen sto ferdig kan endelig hele uteområdet og alle klasserom tas i bruk. Underveis i denne langdryge prosessen måtte faktisk bystyret oppheve sitt eget vedtak fra 2008 før skolen kunne åpnes.

Denne jobben startet altså så langt tilbake som i 2007. Da ble det laget en rapport om å legge en km av høyspentlinjen i kabel. Det skulle være på strekningen mellom Kambo Senter og trafostasjonen. Men allerede våren 2008 kommer politikerne på banen med mer ambisiøse krav for prosjektet. Det ender med et vedtak om å utrede en fjerning av kraftledningen på en langt større strekning.

I den sammenheng ble det en politisk diskusjon om en større satsing på nordre bydel. Blant annet kjempet avdøde Ap politiker Erik Roth Nilsen for en høyere prioritering av det han kalte «Kambo-byen». Denne debatten dukker fremdeles opp med jevne mellomrom blant de folkevalgte i Moss.

I fjor var det en profilert lokalpolitiker som sammenlignet Kambo med Oslo øst, som kommer dårlig ut på en rekke statistikker. Men de senere årene har det vært satset i denne delen av byen. Turveien ved bekkefaret bak Kambo Senter er blitt kjempefin. Området ved Kilsbakken er blitt oppgradert med den nye bebyggelsen. Sjøhagen har blitt et etablert boområde. Nå bygges det også ved Kulpe, som er en perle. Likevel er det viktig å ta vare på nok grøntarealer langs denne kyststripa.

Når det gjelder saken om kraftledningen, så har den også tatt lang tid på grunn av flere runder i rettsapparatet. Noen grunneiere nektet nemlig å akseptere utbyggingsavtalen mellom Hafslund Nett og Moss kommune. Etter hvert får Hafslund Nett medhold i Skjønnsretten, men grunneier Vibeke Dons Wankel anker høsten 2018. Daglig leder i Moss Kommunale Eiendomsselskap fryktet at man i verste fall måtte ut med ett hundre millioner i erstatning. Men i dommen ble grunnen avstått som skog og ikke som fremtidig boligområde. Dermed fikk grunneieren rundt en halv million i erstatning.

Nå gjenstår det bare å få revet den gamle linja som rager over terrenget i Trolldalen, Åvangen og Kambo. Men neste sommer kan også denne visuelle forurensningen være historie. Det betyr et estetisk løft for hele nordre bydel.