Før valget 2013 ble partiene utfordret av flere medier på hva man ville gjøre for studenter. Fremskrittspartiets tre mål var å øke byggetakten til 2000 studentboliger hvert år, innføre 11 måneders studiestøtte, samt koble studiestøtten til grunnbeløpet slik at den følger årlig lønns- og prisvekst.

Etter over seks år i regjering er fasiten økt og innført 11 måneders studiestøtte, slik at en student nå får utbetalt 14 600 kr mer enn hva man gjorde i 2013. Mens snittet for bygging av studentboliger var på 900 under de rødgrønne, var snittet på 2200 i året den perioden Frp var i regjering. Vi ser at H/V/KrF-regjeringen har senket ambisjonsnivået noe etter at vi gikk ut, til 1650 studentboliger i året. Frp vil øke dette, og har i vårt alternative budsjett foreslått ytterligere 225 studentboliger.

Av målene vi nevnte før valget i 2013, gjenstår det å knytte studiestøtten til grunnbeløpet (G). Studiestøtten høsten 2013 tilsvarte 1,11 G, som var det laveste nivået registrert siden 1975. En undersøkelse utført av Sparebank1 viste at 45 prosent av studentene trengte økonomisk hjelp hjemmefra da vi kom i regjering, mens en måling utført av Sentio i 2019 viser at dette er redusert til 37 prosent. Med økningene i studiestøtten som skjedde i vår regjeringsperiode tilsvarer den nå ca 1,25 G, og økonomien for studenter er blitt bedre. I vårt alternative statsbudsjett foreslår vi nå konkret at den skal formelt knyttes til G, og på sikt økes til 1,5 G.

Frp foreslår også å øke antall studieplasser, primært innen medisin, sykepleie og høyere yrkesfaglig utdanning. Vi vil mangle 28 000 sykepleiere og 100 000 fagarbeidere om 15 år, og vi utdanner kun halvparten av legene vi har behov for, resten utdannes i utlandet. Frp er derfor tydelige på at vi vil særlig prioritere utdanninger som i større grad er tilpasset samfunnets behov for, og som gir studentene relevant jobb etter studiet.

Fremskrittspartiet er stolt av hva vi fikk til for studentene i regjering, men mener vi må fortsette satsingen og har vist det i vårt alternative statsbudsjett. Nå gjenstår det å se om vi i forhandlingene med regjeringen om neste års statsbudsjett får gjennomslag for et ytterligere studentløft.