I en kronikk i Moss avis mandag 24. august presenterer Siv Henriette Jacobsen fylkesrådets forslag til elev-pc-ordning i Viken. Skal en tro fylkesråden er den foreslåtte ordningen gratis, sosialt utjevnede, og klimavennlig.

Forslaget, som skal behandles i fylkestinget 17. september, er kort oppsummert at Vikenelevene får tilbud om å kjøpe en subsidiert PC gjennom skolen. Elevene skal betale inn utstyrsstipendet sitt i tre år, fylket betaler resten av det PC-en koster, og elevene får beholde PC-en etter endt skolegang.

Utdanningsforbundet vil imøtegå fylkesrådens påstand om at den foreslåtte ordningen er gratis. I beste fall er det en uthuling av gratisprinsippet. Dersom hele utstyrsstipendet skal brukes på PC, hvilke penger skal elevene da bruke til å kjøpe kalkulator, skrivesaker, skaplåser, gymtøy, osv? Og hva med konsekvensene dette vil ha for andre læringsaktiviteter?

Vi stiller oss også undrende til at den foreslåtte ordningen skal være sosialt utjevnende. Ettersom det skal være frivillig å benytte seg av tilbudet om å kjøpe PC gjennom skolen, vil elever fra familier med god råd kunne ha med seg en dyrere PC enn de andre i klassen, i tillegg kan de bruke utstyrsstipendet sitt på andre ting. Hvor ligger den sosiale utjevningen i dette?

Et annet viktig poeng er at Viken fylke har relativt mange elever i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det er altså disse ungdommene som nå skal få tilbud om å bruke hele utstyrsstipendet sitt på å kjøpe PC.

Fylkesråden forsikrer i sitt innlegg at det skal utarbeides rutiner for at de som trenger det mest, skal slippe å betale for PC-en. Men rutinene foreligger ikke, og Utdanningsforbundet stiller spørsmålstegn ved om de vil være gode nok til å fange opp dem som trenger det mest på en god måte. Skal elevene være nødt til å vise frem foreldrenes skattemelding? Skal lærerne være nødt til å spørre elevene om de er "trengende"? Utdanningsforbundet mener at forslaget i liten grad vil utjevne sosiale forskjeller, men at det heller kan være sosialt stigmatiserende.

Det er mulig at fylkesrådens løsning er det mest klimavennlige alternativet. Utdanningsforbundet er selvfølgelig positive til det. Men en ordning der fylkeseide datamaskiner kan brukes på nytt når elevene leverer inn skole-PC-en etter endt skolegang er faktisk gjenbruk på sitt beste, og et viktig argument dersom det er klimahensyn som ligger til grunn for valg av PC-ordning.

Utdanningsforbundet mener at forslaget slik det foreligger nå på ingen måte er gratis for elevene., og oppfordrer fylkesråden til å gå en runde til i denne saken.

Les også

Vi trenger en fungerende pc-ordning for alle elever