Eldre har blitt svært hardt rammet av koronapandemien. Mange har vært ensomme uten å kunne ha besøk av sine kjære.

I tillegg til et isolasjonsregime ingen ville akseptert under normale forhold, må de eldre også bekymre seg over en sykdom som rammer eldre årskull uforholdsmessig brutalt.

Ensomhet er et stort problem i samfunnet i dag, spesielt for mange eldre. Etter epidemien kom til Norge har dette problemet blitt kritisk.

I kriminalomsorgen er det klare regler for hvor lenge noen kan sitte i isolasjon, og det er bred enighet i fagmiljøene om at isolasjon over tid har store konsekvenser for psykisk helse.

I revidert nasjonalbudsjett prioriterte Fremskrittspartiet å kjempe gjennom noen tiltak som kan bidra til å minske dette problemet.

Vi fikk gjennomslag for å sette av 150 millioner til tiltak mot ensomhet, 100 millioner til besøksverter og 125 millioner til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og omsorgsboliger.

Dette løser ikke alle problemene rundt ensomhet og isolasjon for norske eldre, og covid-19 virusets dødelighet for den eldre aldersgruppen gjør at vi ikke kan gå tilbake til en normalsituasjon enda.

Jeg vet likevel at dette er veldig viktig for de det gjelder, og at et besøk eller et aktivitetstilbud kan utgjøre en enorm forskjell i livskvaliteten for en person som over lengere tid har vært isolert.