Moss og Omegn Tenkepark har gjennom årene brukt mye og velfortjent kjeft på Moss kommune. Nå er det imidlertid uforbeholden ros som gjelder! Byens jubileumsgave til seg selv, en fullrestaurert Torderød gård står ferdig. Gården framstår nå omtrent slik den gjorde da Consul David Chrystie junior tok Torderød i bruk rundt 1830. Torderød lyser nå som den nasjonalarven gården vitterlig er. Vi får bare håpe at administrasjon og politikere i Moss har forstått hvilken verdi kommunen er ansvarlig for å forvalte med hensyn til Torderød.

Det skjønte nemlig ikke fylkeskonservatoren i Østfold. I 2019 ønsket Moss kommune med ordfører i spissen å frede hele Torderød-anlegget, ikke bare hovedbygningen slik tilfellet er i dag. Det så fylkeskonservatoren i Østfold intet behov for eller mening i. Moss og Omegn Tenkepark har hatt noen runder med fylkeskonservatoren i Østfold opp gjennom årene. Så for oss kom ikke avslaget om fredning som den store overraskelsen. Men avslaget var desto ikke mindre svært beklagelig.

Mange mener mye om fylket Viken. Men det er vel kanskje å håpe at fylkeskonservatoren i Viken har en smule mer innsikt, kunnskap og kapasitet enn det fylkeskonservator i Østfold besatt. Vi forventer et nytt og snarlig innspill fra Moss kommune om fredning av hele Torderød-anlegget. Torderødparken er i dag vernet kun gjennom regulering til spesialområde.

Denne reguleringen kom på plass etter iherdig påtrykk og planarbeid fra Torderød Gårds Venner. Reguleringen er imidlertid et altfor svakt vern - fredning av hele Torderød-anlegget nå!

Vår fulle og hele ros til Moss kommune for det som er gjort på Torderød, altså. Men det er et ufravikelig faktum og ingen påstand, at det som nå gledelig har skjedd på Torderød, aldri hadde skjedd uten Torderød Gårds Venner. Venneforeningen har gjennom årtier kjempet for Torderød. Det har vært en lang og hard kamp, tidvis mot larmende kommunale vindmøller.

Men flere og flere har takket være venneforeningen, forstått og innsett hva Torderød er. Så vår uforbeholdne ros går også til Torderød Gårds Venner.

Til sist i denne epistel skal vi forsøksvis prøve oss med en smule folkeopplysning. Torderød er ikke og har aldri vært noen herregård, slik noen ynder å betegne den. Gården har derimot vært en lystgård, og det er noe ganske annet enn en herregård. Ønsker en å oppleve en herregård i vårt distrikt, så får en legge turen til Kambo, Værne Kloster eller Evje, men ikke til Torderød.

Familien Chrystie som skapte lystgården Torderød var aldri adelig, selv om de kanskje nok lekte at de var det. Chrystieene tilhørte det snevre samfunnssjikt som har fått betegnelsen plankeadel, en ikke bare respektfull betegnelse ment fra den eller de som skapte begrepet.

Det får være nok folkeopplysning for denne gang. Men for dem som måtte ønske mer av den slags, henvises det til nylig utgitte ”Torderød Gård og andre Chrystie-hjem” (3. utgave) av Arnulf Johannessen og Jon Gundersen. Men nå er det ros, og ikke ris, som gjelder. Og gleden over å kunne få se og oppleve Torderød slik gården nå er, en fullstendig utopi bare for noen svært få år tilbake.

Et helrestaurert Torderød, en gave til Moss, en gave til norsk kultur. Moss og Omegn Tenkepark vil på det hjerteligste få gratulere Moss by med jubileumsgaven til seg selv. Måtte bare gaven bli forstått og forvaltet slik den bør og til glede for kommende generasjoner.