Moss Avis hadde en førstesidesak 10.4 om varaordfører Finn-Erik Blakstads (V) pengekrav overfor Rygge kommune. (Les saken her: Blakstad vil ha erstatning og unnskyldning fra kommunen)

Varaordfører Blakstad fikk i 2004 tillatelse til å drive selskapslokaler og kafé i driftsbygningen på Ekeby gård. Det ble i tillatelsen satt en rekke vilkår. Blant annet at låvetaket måtte isoleres. Slike isolasjonskrav er vanlig når bygninger bygges om til virksomhet som krever oppvarming (energiøkonomisering). Blakstad har med andre ord drevet sin næringsvirksomhet i mer enn 10 år – vel vitende om at dette er i strid med et kommunalt vilkår for å drive slik næringsdrift. Han kunne allerede i 2004 ha søkt om å slippe kravet isolasjon av låvetaket.

Da dette ble oppdaget av kommunens administrasjon i fjor, så kunne Blakstad ha etterkommet kravet om isolasjon. Da hadde saken vært løst. Men det valgte han ikke å gjøre. Som varaordfører så burde han vite at dette ville føre til at kommunen måtte følge opp med krav om stengning av virksomheten – slik kommunen alltid gjør i slike saker.

Det hører med i denne saken at PMU (politikerne) nå – etter 15 år – har fattet et vedtak om å frafalle kravet om isolasjon – i strid med fagadministrasjonens innstilling. I dag er de tekniske isolasjonskravene langt strengere enn i 2004. (jf. TEK 17). Vedtaket er problematisk da det skaper uheldig presedens når det gjelder de tekniske kravene kommunen plikter å følge. Det kan dessuten oppfattes slik at vedtaket i PMU har sammenheng med Blakstads rolle som varaordfører.

Naboene påklaget PMUs vedtak – med begrunnelsen at manglende isolasjon bidrar til mer støy fra virksomheten. Da takisolasjon i liten grad reduserer støy, så avviste fylkesmannen naboenes klage. Fylkesmannen vurderte saken kun ut fra naboenes begrunnelse – ikke ut fra de tekniske krav som skal stilles av hensyn til energiøkonomisering.

Jeg har personlig ikke noe imot at det drives selskaps- og kafédrift på Ekeby gård. Men reagerer på at Blakstad reiser pengekrav etter at han over lang tid har drevet sin næring i strid med kommunale vilkår. Han burde heller beklaget dette. Det gjør ikke saken bedre at politikerne i Rygge nå har vedtatt å fjerne kravet om isolasjon av låvetaket. Dette er å gi «tilgivelse» for et mangeårig brudd på et tidligere kommunalt vedtak. Dette signaliserer at det i Rygge er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Eller gjelder dette bare for varaordføreren?

Rådmannen i Rygge har tatt riktige grep når det gjelder pengekravet fra Blakstad ved å søke juridisk bistand og bruke en settekommune til å vurdere saken. Dette innebærer at Blakstad allerede har påført kommunen betydelige kostnader. Den politiske behandlingen av varaordførerens pengekrav overfor kommunen blir uansett utfordrende. Dersom pengekravet blir imøtekommet kan det oppfattes som «politisk kameraderi».

Varaordfører Finn-Erik Blakstad bør derfor søke permisjon fram til hans pengekrav overfor Rygge kommune er ferdig behandlet. Alternativt bør Blakstad trekke pengekravet.

LES OGSÅ:

Blakstad vil ha erstatning og unnskyldning fra kommunen