Før sommeren trodde vi at vi hadde vunnet en seier for å beholde tingretten i Moss. 8. oktober la derimot regjeringen frem en sak om endringer i domstolene. Til tross for mostand og advarsler fra kommuner, dommere, politijuristene, næringsforeninger og regionråd durer man på for å sentralisere rettsvesenet i Østfold, og å legge ned Moss tingrett. Isteden utvider man dagens rettskretser og gjør Moss tingrett om til avdelingskontor – eller det regjeringen kaller «rettssteder».

Senterpartiets saksordfører i justiskomiteen, Jenny Klinge, hadde opprinnelig foreslått høring i Stortinget før jul med behandling av saken i februar. Høyre, FrP og Venstre som utgjør mindretallet i justiskomiteen klaget tidsplanen inn for Presidentskapet som ga dem medhold i at stortingshøring skal holdes allerede 4. november 2020 og saken avgjøres innen utgangen av november. Dette er altså FrP og regjeringens julegave til Moss og Østfold. Senterpartiet vil klage på denne uforsvarlige hurtigbehandlingen.

For Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden betyr forslaget at tingrettene blir lagt ned som selvstendige domstoler. Mens det i det opprinnelige høringsbrevetfra regjeringen var lagt opp til at det skulle være minimumsbemanning på en dommer ved hvert rettssted, har departementet nå gått bort fra dette. I praksis innebærer det at tinghusene tømmes for ansatte og som må pendle til en ny sentralisert tingrett, eventuelt blir tvunget til å finne annen jobb.

Regjeringen foreslår at sorenskriveren i den nye store domstolen skal avgjøre om og når det skal være tilgjengelig ansatte og dommere ved avdelingskontoret.

Det er fortsatt Domstoladministrasjonen (DA) som skal avgjøre om avdelingskontorene skal opprettholdes og i proposisjonen står det: «Om og i hvilket tempo endringer i rettsstedene bør skje, vil blant annet bero på leieavtaler, bygningsstandard, ansettelsesforhold og sakstilfang.» Erfaringer med regjeringens og FrPs utallige reformer de siste årene er det vanskelig å se at tingretter som blir gjort om til rettssted på sikt vil bli opprettholdt. I Vestfold ble tingrettene slått sammen fra 2019. Nå, knapt to år etter, foreslås det å fjerne rettsstedene i Horten, Larvik og Sandefjord. Det er ingen grunn til å tro at DA ikke vil gjøre det samme i Østfold.

Det er vanskelig å sehvordan befolkningen, næringsliv, politiet og kommunene i som sokner til Moss tingrett i fremtiden med dette forslaget vil bli sikret domstoltjenester som i dag. Isteden ødelegger man fagmiljøet ved dagens domstol og svekker grunnlaget for et levende advokatmiljø i Moss.

Senterpartiet mener det e rviktig at folk, politikere og næringsliv i Mosse-regionen er kjent med at framtiden til tingretten nok en gang henger i en tynn tråd og avgjørelsen skjer på Stortinget innen utgangen av november. Hvorfor Frp ønsker å fremskyndet dette kan vi bare spekulere i, men det kan være at partiet har endret standpunkt og ikke lenger vil holde avtalen de gjorde med Sp, Ap og SV tidligere i år.

Regjeringen og FrP har som vanlig når de gjennomfører reformer ingen anelse av de økonomiske og faglige konsekvensene denne reformen vil få. Endringer i domstolene er et grunnleggende samfunnsspørsmål som påvirker både de ansatte i tingretten, men også en rekke aktører som politiet, kriminalomsorgen, kommunene, næringsliv og folk i hele regionen, Østfold og l landet.