Gisle Haakonsen har i to kronikker i Moss Avis pekt på de store samferdselsutfordringene i Moss. Og han har helt rett, vi har et stort trafikkproblem i Moss. Han har også rett i at det har vært gjort alt for lite, og jeg kan legge til for egen regning, det lille som er gjort har hatt liten effekt.

Situasjonen er kompleks, og kommunen har behov for å dekke det kortsiktige problemet i tillegg må det jobbes med et lengre tidsperspektiv. Det lengre perspektivet vil i stor grad bli styrt av hvordan ny Riksvei 19 skal gå. Men det er ikke bare Rv 19 som skaper kaos i byen, det er også daglig trafikkaos på Ryggeveien, Osloveien, Fylkesvei 120 og Helgerødgata.

Miljøløftet

I 2014 ble «Miljøløftet» dannet for å løse trafikkproblemene i Moss. Miljøløftet er en samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling, inngått mellom Viken, Statens vegvesen, BaneNOR og Moss kommune.

Hovedmålet for samarbeidet er å bidra til å utvikle Mosseregionen som en attraktiv og konkurransedyktig region. Blant annet ved å redusere transportbehovet, redusere bilbruk og øke andel reisende som går, sykler eller bruker kollektivt transportmiddel. Dette ble partene enige om for syv år siden. Er det noen i Moss som mener at det har vært et suksessfullt samarbeid?

Dagens situasjon

I henhold til trafikkmålingene til Statens Vegvesen, så har ikke trafikken gjennom Moss forbedret seg. Det er ingen tilgjengelige trafikktall fra oppstart av Miljøløftet i 2014, men i oktober 2015 var ÅDT (gjennomsnittstall for daglig trafikk) over Rådhusbrua på 23000 biler. I oktober 2021 var det 26000 biler per dag. I 2019 var det samme antall biler som i år, men selv om det er det samme antall biler, så virker det som om trafikkproblemet har blitt større.

Hvorfor klarer vi ikke å finne en løsning for trafikkproblemene i Moss? Er det noen som ikke bidrar?

Avbøtende tiltak

I mars 2019, vedtok Miljøløftet en plan for avbøtende tiltak, i vente på at en ny Rv19 skal løse trafikkproblemene. Målet med de avbøtende tiltakene er å redusere trafikken, og få flere til å sykle, gå eller ta buss. Hele 17 tiltak ble vedtatt. Nå to år etter ser vi liten effekt av dette arbeidet, i oktober 2019 var trafikken over Rådhusbrua nøyaktig det samme som i oktober 2021. Litt av poenget med de avbøtende tiltakene var at de skulle gi rask effekt, allerede nå burde vi merket en endring. I Vikens handlingsprogram for samferdsel for perioden 2022-2025, står det ingenting spesifikt om avbøtende tiltak i Moss, det er ikke satt av penger til ny kanalbru, det er ikke satt av midler til utbedring av Helgerødgata og det er ingen økt kollektivsatsing i Moss. En ting er sikkert, hvis ikke Viken tar ansvar for de veiene de har som går igjennom Moss og kollektivtrafikken, så må vi Mossinger leve med trafikkaos.

Mulige tiltak

Gisle Haakonsens forslår at vi krever en sykkelbru over kanalen, det er åpenbart at det hadde vært en god løsning. Men i fjor fikk kommunen et tilbud om en midlertidig kanalbro for sykkel og gange, men fordi denne løsningen innebar vesentlige inngrep i Kanalparken, så fikk tiltaket ingen støtte.

Byferger er foreslått, og det er meget mulig at Høyre vil stille seg bak byferger i Moss, det avhenger selvsagt av kostnadene og hvor mange som vil bruke en slik løsning.

Det viktigste tiltaket på lang sikt for Moss, er å få en bypakke. Bypakke er en løsning der stat, kommune og bompenger skal finansiere veibygging, kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Fredrikstad har fått bypakke, som de har stor nytte av.

Hva vil Høyre

Prosessen for å få en bypakke kan være lang, så bypakken må være er del av den langsiktige løsningen for Moss. Men de avbøtende tiltakene må vi satse på nå, for å løse de problemene vi har i dag.

Miljøløftet er et viktig samarbeidsforum, men det kan virke som vi har mistet av syne de målene vi hadde da avtalen ble etablert. Det er vi i Moss som må sørge for at Miljøløftet blir en suksess, vi må presse på samarbeidspartene slik at vi får tiltak som virker. Høyre vil at vi nå evaluerer samarbeidsmodellen, med fokus på hvordan vi snarest kan nå målene i avtalen.