Stortinget har bestemt at Norge skal ta vare på vårt biomangfold av arter– deriblant ulven.

At ulven skal ha noen ”nytteverdi” for oss mennesker, synes ikke å ha forståelse hos de som har jakt som hobby. At ulv fortrinnsvis tar de svakeste individene først – og gjennom det bidrar til en mer livskraftig hjortedyrbestand, - applauderes ikke. Merkelig det, når det i alle år fra jegerhold nettopp har oppfordret til og premiert de som skyter de største oksene med flest tagger på horna. Kan man ikke være ærlige og innrømme at ulven oppfattes som ”konkurrent i matfatet” da ulven også tar elg og rådyr, - og derfor vil man bli kvitt den?

Når ulven dukket opp her i sørøstlige del av Norge etter mange års ”fravær”, ble redsel for ulv hauset opp i avisene. Så ble sau tatt av ulv, og avisene (også Moss Avis) fulgte opp med reddsomme bilder av blodige drepte dyr. Det samme gjentok seg når en og annen hund ble tatt av sau. Men denne redselen for ulv og at det skal være utrygt å gå i skogen for turgåere, blir det stadig malt på, selv om det de siste par hundre år ikke har vært angrep på eller drept mennesker av ulv. I det forrige århundre ble sau og kyr gjett av barn.

Dessverre er det uråd å diskutere saklig om ulv, følelser stenger for fakta. Undertegnede har sittet i ”Rådgivende utvalg for rovviltforvaltning i Østfold”, før reorganiseringen til dagens Rovviltnemd. Jeg satt for Naturvernforbundet som et enslig gissel for ulv, mens resten var representanter for alle de bondeorganisasjoner som fantes. Det ble sluset mangfoldige millioner kroner til rovdyrsikre gjerder gjennom fylkesmannen. På slutten av året satt vi gjerne igjen med flere millioner av disse kronene. Det kom frem at årsaken var; at søkte man om penger til inngjerding, så var det det samme som å godta at ulven skulle få leve i fylket!

Bondelaget skylder fortsatt på sau nå når et par genetisk viktige ulv blir fraktet sørover fra Østerdalen til Østfold. Innavl kan (kanskje?) slå ut med uønsket oppførsel – så det burde være i alles interesse at vi har en sunn og sky stamme av ulv. Hannen fra Deisjø-reviret vil tilføre viktige nye gener fra Finland.

Hva med å stikke fingeren i jorda og spørre - trenger vi mer sau på fryselager? Betaling for kjøtt og ull er forsvinnende liten for produsenten. Hvorfor skal en bruke den dyrkbare jorda her på flatlandet østpå til å ha sau? Det er jo bedre egnet å ha villsau på øyer på Vestlandet, hvor det ikke er rovdyr. Dessuten så står jerv, gaupe og bjørn for de fleste ”sauedrap” – ikke ulv. Det trengs en reforhandling av jordbrukspolitikken mht hvor mat skal dyrkes. Vi må importere minst halvparten av vårt brødkorn, og Bondelaget har også meddelt at de skal gå inn for å dyrke mer grønnsaker. Premier detog ikke sauehold.

Hvorfor skal sau tillates å slippes på Hardangervidda og i Dovre nasjonalpark? Og hvorfor skal det tillates jakt i våre nasjonalparker!? La ulven få foreta bestandsreguleringen av vår villreinstamme.