Umusikalsk årsmøte i musikkrådet

Stiller spørsmål: Artikkelforfatter undrer seg over hvorfor musikkrådet har gjort som det har gjort.  Uenighet og oppsigelser har kostet organisasjonen penger.

Stiller spørsmål: Artikkelforfatter undrer seg over hvorfor musikkrådet har gjort som det har gjort. Uenighet og oppsigelser har kostet organisasjonen penger. Foto:

Av
DEL

Leserbrev Det ekstraordinære årsmøtet i Mosseregionens Musikkråd nylig ble en interessant seanse der flere ble avvist. Selv måtte jeg bevitne fra døråpningen. Det skulle besluttes hvorvidt Musikkrådet fortsatt skal ha en ansatt daglig leder i 40 prosent stilling og om styret fremdeles har medlemmenes tillit. Spørsmålene ble reist som følge av en kontroversiell oppsigelse av daglig leder og som kostet Musikkrådet 103.000 kroner utenfor budsjett. Etter at krav om ekstraordinært årsmøte ble fremsatt av et flertall medlemmer i juni valgte styret å sende innkalling i ferien, samtidig som de av hensyn til sosial distansering innførte en påmeldingsfrist som også ble lagt i ferien. Som en følge av dette ble flere medlemmer avvist fra møtet, mens andre påmeldte medlemmer ikke møtte opp. Henvist til å være dørstokkmedlem uten tale- eller stemmerett fikk jeg oppleve et møte der feilaktige påstander ble fremført og viktige forhold ble skjøvet under teppet.

Musikkrådet er en paraplyorganisasjon for regionens frivillige musikkliv, som skal tilrettelegge, samordne og utvikle samarbeid innen det lokale musikklivet. Men er det musikalsk og inkluderende å avvise stemmeberettigede medlemmer i døra når det vitterlig var ledige plasser i møtelokalet? I disse pandemitider er det kanskje legitimt å sette grenser for antall tilstedeværende, men når det skal stemmes over viktige saker er det da betenkelig at ikke alle medlemmer blir hørt, ikke?

Under møtet beklaget styreleder Trine Sveinar mangelen på informasjon denne våren. Men de tilstedeværende fikk ingen god forklaring på hvorfor det var nødvendig å bruke 103.000 kr. i advokathonorar på en oppsigelsesprosess som i tillegg medfører at daglig leder ikke lenger arbeider for Musikkrådet, til tross for at han mottar lønn hele året. I stedet fikk medlemmene høre hvordan styret gjennom omorganisering av driften har spart inn en god del av advokathonoraret. Stående i døråpningen undret jeg meg over dette. Under Covid-19 pandemien har musikkrådet hatt mindre aktivitet og mindre utgifter enn tidligere og årets besparelser er åpenbart ikke et resultat av styrets grep. På dørstokken var det ikke mulig å høre noen ydmykhet eller beklagelse fra styrets side over at både lønn og 100.000 kroner er tapt. Energien dette året har vært brukt på å avsette daglig leder og å legge ned stillingen. Dette har kostet penger og troverdighet.

I det som skulle være et festlig jubileumsår for Moss kom avskjedigelsen av daglig leder Ernst Rolf som lyn fra klar himmel. Styrets konflikt med daglig leder er en personalsak, men det er ubegripelig at styret ikke har evnet å følge normale prosedyrer for oppsigelse, eller hvorfor det skulle være nødvendig å gjøre dette til en hastesak. Hvorfor ble ikke saken tatt opp i et ordinært årsmøte? Da Musikkrådets årsmøte den 25. februar i år godkjente styrets budsjett med 40 % stilling for daglig leder unnlot styret å informere om at de allerede i januar hadde hyret advokat for å kunne avskjedige daglig leder. Dette er umusikalsk.

Fra mitt ståsted i døråpningen fikk jeg høre at Ernst Rolf skal ha gjort en avtale om å oppbevare den såkalte Caspersensamlingen i en celle i gamle Moss fengsel som ville påføre musikkrådet en utgift på 50.000 kroner. I etterkant har Berit Kolden hos Moss kommune avkreftet at det finnes noen slik avtale, tvert imot har kulturskolen oppbevart instrumenter gratis i det gamle fengselet i over to år. Styrets påstand var feil og det er uvisst hva som nå skjer med den historiske Caspersensamlingen som Ernst Rolf skulle organisere.

Styret påstod videre at utgiftene til daglig leder har tæret dramatisk på musikkrådets økonomi, men kunne på forespørsel ikke underbygge påstanden. Tidligere regnskap viser at det har vært meget beskjedne underskudd noen få år, unntatt i 2018, det året «glemte» kasserer å sende ut medlemskontingent-innbetalingen. Derfor ble «underskuddet» på 45.000. Påstanden er ubegripelig når kommunens bevilgning til Musikkrådet fra starten har vært øremerket en daglig leder.

Styret i Moss musikkråd skal ha ros for at de har visjoner om fornying og ambisjoner om å nedlegge frivillig arbeid for å få dette til. Men er det realistisk å tro at frivillige kan klare det samme som en ansatt daglig leder? Det er viktig å forstå forskjellen mellom frivillighet og profesjon.

Tidligere leder Birgitte Magnus og hennes etterfølger Tonje Gravningsmyr i Østfold Musikkråd har understreket viktigheten av å beholde en daglig leder som har kulturfaglig kompetanse. Men dessverre har styret i Moss musikkråd nektet dialog.

For at viktig kompetanse skal kunne tas med videre, burde avsatt daglig leder både få redegjøre om arbeidsmengde og også bidra med sin kunnskap og innsikt om viktige arbeidsoppgaver.

Å forstå hva stillingsmandatet krever og å kunne veie dette ville bety mye for å lande på et vedtak alle kunne påvirke ved å avgi en overbevisende stemme etter sitt hjerte.

Styret i Moss musikkråd tenker seg at oppgavene til daglig leder heretter skal ivaretas av styret. Men, hvor lett blir det å finne frivillige fremover dersom disse må levere innsats som erstatter en lønnet daglig leder? Daglig leder i Moss musikkråd har bidratt til kontinuitet gjennom 10 år. Hvordan skal dette bæres videre av et styre av frivillige?

For meg som medlem i Moss Musikkråd fortoner det seg som at styret gjennom dårlig konflikthåndtering har satt store verdier på spill uten samspill eller gehør for medlemmenes synspunkter. Slike viktige saker må diskuteres åpent og bredt i et årsmøte.

MEN likevel, 2021 det er ett år for sent og 103.000 kroner for lite siden!

Jeg ser frem til et inkluderende årsmøte i 2021 og vi bør alle huske at kompetente og høyt utdannede kulturarbeidere i små stillinger som i tillegg jobber ekstra idealistisk heller ikke vokser i kråketrærne.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken