(Det er ønskelig at leserinnlegget publiseres 15. november, i fbm. Likelønnsdagen)

Verden over arrangeres likelønnsdagen for å markere at kvinner får mindre betalt for arbeidet sitt enn menn. Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,5 prosent av det menn gjør. Basert på dette er det regnet ut at fra i dag av jobber kvinner gratis ut året.

Mange tror at vi i Norge har lik lønn for likt arbeid. Det stemmer ikke. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lønnet lavere enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Vi snakker da om de yrkene som sto i front og brakte oss gjennom pandemien, og som fikk en velfortjent takk fra befolkningen i etterkant.

For kvinnedominerte yrker med høy utdanning ligger snittlønna på 80 % av mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanningsnivå. Problemet øker med utdanningsnivå og rammer menn i disse yrkene i samme grad som kvinner. Det er derfor ikke bare et kvinneproblem, men et samfunnsproblem bestående av underkommunisert diskriminering og manglende anerkjennelse av utdanning, kompetanse, erfaring, omsorgsoppgaver og ansvar.

Det kollektive norske forhandlingssystemet – frontfagsmodellen – bidrar i høy grad til å opprettholde kjønnsgapet i lønnsforskjellene. Dette er forskerne samstemte i. Det norske lønns- og forhandlingssystemet ble dannet i tiden før kvinnene inntok arbeidsmarkedet for alvor. Likelønnskommisjonen har også påpekte at dette systemet i beste fall sementerer lønnsgapet mellom kvinner og menn. Frontfagsmodellen praktiseres strengt i offentlig sektor, langt strengere enn i privat sektor. Sammen med en kunstig lavt estimert prisvekst fører dette til at barnehagelærere og lærere år etter år er lønnstapere. Dette fører igjen til at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte ansatte til disse yrkene. Til syvende og sist går det ut over oss alle!

Unio jobber for å forbedre fronfagsmodellen slik at samfunnskritiske og kvinnedominerte yrker som krever høyere utdanning verdsettes bedre.

Norske barnehagelærere, lærere og lektorer rammes hardt av langvarig lønnsdiskriminering. Manglende anerkjennelse av utdanning, kompetanse, erfaring og ansvar i utdanningssektoren kan bringe velferdssystemet vårt inn i en krise.

Det skuffende lønnsoppgjøret i 2021 gir grunn til å tro at problemet ytterligere forsterkes. Lønnsutviklingen må være rettferdig sammenlignet med krav til kompetanse, utdanning, ansvar, erfaring og belastning. Det er den ikke i dag. Det er meningsløst med en tillitsreform som ikke anerkjenner rettferdig lønn!

En ting er at ansatte i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor fortjener å lønnes på linje med de i mannsdominerte yrker i privat sektor. Brukerne av velferdstjenestene våre kunne forvente å møte godt kvalifisert fagpersonell i alle faser av livet sitt. Barn, unge og voksne må få møte kvalifiserte lærere i barnehager og skoler!

Hva må vi gjøre som samfunn for å komme ut av denne «negative spiralen»? Vi trenger politikere som virkelig tar tak i problemet og ikke bare skyver ansvaret over på partene i arbeidslivet. Lønn er et viktig virkemiddel for å sikre at vi både rekrutterer og beholder fagfolk i hele utdanningsløpet. Vi trenger en annerkjennelse av alt arbeid, uavhengig av kjønn og sektor. Det holder ikke med applaus!

Bli med å markere likelønnsdagen 15. november og si nei til lønnsdiskriminering.