Regjeringen lover å redusere C02 utslipp i transportsektoren med 8,3 millioner tonn innen 2030, men den planlagte Østfoldbanen til minimum 80 milliarder NOK vil bare redusere godstransportens utslipp med 17 tusen tonn ifølge NTP 2018.

Jernbanedirektoratets siste perspektivmelding 2016 satset på en økning for gods på bane fra fem til bare 9,5 prosent innen 2050. Vi vet nå at Regjeringen vil fortsette med rekord stor veiutbygging, bygge en tredje rullebane på Gardemoen og beholde Avinors bonusordninger som bidrar til at flyselskapene øker antall flyreiser.

Sannsynlighet for å oppnå 40 prosent med biodrivstoff er lav og CO2 gevinsten usikker. Da gjenstår bare sykling og satsing på batteridrevne biler, båter og fly.

Sistnevnte tiltak er helt avhengig av tilgang på tilstrekkelig fornybar strøm og dette betyr at regjeringens troverdighet i klimaspørsmål vil stå eller falle på resultatene av IC-satsingen.

I dag betraktes IC-banen kun som en intern pendlertogbane mellom Oslo og Østfold. Dette til tross for at Østfold er Norges hovedinngangsport og at banen videre til EU vil få en fast togforbindelse via Danmark allerede i 2029.

Allerede nå passerer mer enn 2700 tunge kjøretøy over Svinesund og tallet forventes å øke md 46 prosent innen 2030. Jernbanedirektoratets foreløpig strategi er å tilføye både en godsbane og en høyhastighetsbane gjennom Østfold på sikt. Hvis dette skulle skje betyr det en skeivfordeling av samferdselsmidler, dobbelt så mange spor som nødvendig gjennom Østfold og at disse neppe blir ferdigstilt før 2050.

En eksponering av miljøskadene og ressurssløseriet knyttet til bygging av en IC-bane som bare tar seg av pendlertrafikken vil kunne utelukke videre satsing på tog.

Bedre Byutvikling Moss har informert statsrådene for samferdsel og miljø om hvordan utsettelsen av Follobanen kan utnyttes for å forbedre planene for IC-banen og fremskynde en halvering av CO2-utslipp.

Samtidig kan bedre utnyttelse av banen redusere behovet for veiutbygging. Ny kunnskap om vanskelige og kostbare geotekniske forhold langs med hele traséen gjør dette enda mer påkrevet.

Derfor har vi bedt ham om å se på vårt forslag på en 50km kortere trasé for Østfoldbanen og parallellkjøring av tre eller fire spor i en hybridbane for IC-, Gods- og lyntog via Bohuslän. Bohuslän har mye felles med Østfold og det er opplagt at IC prinsippet er mer aktuelt langs den svenske kysten enn planlagte trasé via Kornsjø og Mellerud.

Vi vet at det vil komme et trykk fra Østfold, Bohuslän, Osloregion og EU for en velfungerende transportkorridor og det er viktig at Jernbanedirektoratet er forberedt.

Når banen er fullt utbygd vil vi få to høyhastighetsspor fra Ski til Såstad og ett (eventuelt to) høyhastighetsspor parallelt med IC banen videre til Gøteborg, København og EU. Slik kan reisetider halveres og en samlet CO2 reduksjon på 440.000 tonn oppnås mye fortere.

En så stor reduksjon åpner for bruk av miljøfondet og, ved hjelp av en statlig regulering, kortere bane, og redusert veiutbygging, vil banen kunne ferdigstilles allerede 2030.