Det var med stor overraskelse og tristhet at vi som er avhengig av BPA som likestillingsverktøy kunne lese i Moss Avis at rådmannen har foreslått å kommunalisere BPA-ordningen. Når fritt brukervalg av BPA-leverandør fjernes, mener vi at en ordning vi er svært godt fornøyde med, vil bli dårligere.

Ingen vedtakseiere er blitt spurt underveis i kommunens nåværende utredning av saken. Vi ønsker å minne sterkt om følgende, hentet fra rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse:

«I samsvar med bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 første ledd bør det legges stor vekt på hva brukeren mener i spørsmålet om hvem som skal være arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng videre til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 som slår fast at kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste.»

Vi er glade for at denne beslutningen ikke er opp til rådmannen. Det er våre folkevalgte politikere som til syvende og sist skal ta dette valget, og de ønsker å ta oss med på videre råd.

Politikerne bør stille seg dette spørsmålet: Har man tatt god nok høyde for at BPA som tjeneste skiller seg vesentlig fra tradisjonelle helse- og omsorgstjenester? For at det skal være mulig å ivareta brukerstyringen og lovverket intensjon om BPA som likestillingsverktøy, forutsetter det helt andre måter å organisere BPA-tjenesten på.

Når kommunens saksframlegg er så lite nyansert at det ikke kommer fram noe som kan være negativt for innbyggerne ved kommunal drift av BPA, så anser vi dette kun som et forsøk på å spare penger. Det er nemlig slik at alarmklokkene ringer hos vedtakseiere når vi igjen opplever at fokuset til administrasjonen er ensidig. Dessverre er det en erfaring som ikke er ny for oss at kommunen ikke alltid er interessert i å lytte til vedtakseiernes behov, og derav den store bekymringen for om kontakten som må til dersom kommunen skal holde i BPA, vil påføre vedtakseierne ytterligere belastninger og kamper. Flere av oss vedtakseiere eller medarbeidsledere har dessverre allerede følt på en beredskapsmodus i kroppen bare ved at forslaget er lagt på bordet. Dette er også et perspektiv som må på vektskålen hos politikerne – det er med på å forringe livskvalitet å daglig måtte forholde seg til et vanskelig samarbeid.

Vi har merket oss at leder av utvalg for helse og mestring både i tidligere utsagn og i kronikker er opptatt av at fakta kommer fram.

Vi vil derfor opplyse om følgende:

  • For å være en god arbeidsleder for assistentene, er det helt essensielt å få god opplæring, veiledning underveis og mulighet for kontakt med veileder når som helst på døgnet.
  • De private og ideelle organisasjonene har egen vakttelefon der man får tak i en BPA-veileder uansett når på døgnet det skulle være.
  • Assistenter I BPA-ordninger er på jobb til alle døgnets tider.
  • Arbeidsledere har også ofte en lønnet jobb ved siden av å være arbeidsleder, og sitter derfor ofte med vaktplanlegging og oppfølging utenfor tidsrommet 8-16.
  • Det behøves flere årsverk kun for å drifte den tilgjengelige vakttelefon døgnet rundt.
  • Kommunen har kun satt av to BPA-koordinatorer/ -veiledere for til sammen 49 vedtakseiere og ca 250 assistenter. Antallet BPA-koordinatorer er altfor lavt for å kunne gi tilsvarende god oppfølging til arbeidsledere og assistenter som de private leverandørene.
  • Kommunen har satt av 3,6 prosent til drift, ikke fire prosent slik administrasjonen hevdet i sin orientering til politikerne i møtet i helse og mestring 6. oktober. Dette er ikke «godt innafor normalen», slik utvalgsleder Remi Sølvberg skrev i en kronikk i Moss Avis. Bransjestandaren er at det settes av fem prosent til driftsbudsjett.

l Flere av vedtakseierne har pr i dag assistenter som også jobber i kommunen. Dette betyr at vedtakseiere vil komme til å miste gode assistenter når kommunen overtar, nettopp fordi de til sammen vil få for store stillinger når arbeidsgiver skal bli den samme i begge deres jobber. Dette er noe som bekymrer vedtakseiere. De har brukt lang tid på å bli kjent, brukt tid på opplæring og kanskje er det slik at akkurat den assistenten som også jobber i kommunen er helt umistelig for vedtakseier.

Det er altså ikke vanskelig for oss som har erfaring med BPA gjennom mange år å se at den BPA-driften som Moss kommune legger opp til, medfører en forringet ordning og en endring som vil føre til dårligere livskvalitet.

Beate Bakke, Roger Halvorsen, Titti Aarnes, Lucia Schanke, Morten Tangen, Konrad Palmer, Helle Cecilie Palmer, Carina Alice Markussen, Nina Bakkefjord, Tom Bakkefjord, Ole Andreas Steen, Mona Reier Barli og Linda Amundsen Birgitte Skontorp