Utviklingen som har skjedd siden NAV ble etablert i 2006, har gått i feil retning.

Nav sin målsetting var at brukerne skulle ha en dør inn og møte ansatte som skulle gi råd og veiledning i skranken, uansett hva spørsmålet var.

Ved etableringen fulgte NAV kommunens åpningstider hele uken. Åpningstidene er nå redusert til et minimum og alle brukere skal benytte seg av de digitale løsningene.

Dette bidrar til at mange uansett bakgrunn, blir møtt med telefonkø og et skjemavelde som er vanskelig å forstå.

Pandemien som har rammet oss har bidratt til at NAV har fått en enorm økning av arbeidsledige og permitterte. Når Nav ikke fungerer slik det skal, rammer det enkeltmennesker, ofte i en sårbar situasjon.

Kanalstrategien som er vedtatt av Stortinget, forutsetter at alle har tilgang til dataløsninger og teledekning. Det er mange deler i kommunene som ikke har fullt utbygd bredbånd dekning. Erfaringer viser at mange har utfordringer med å logge seg på NAV.no, selv om en har datakunnskap.

Med min erfaring som navleder i mange år, er vi enig i den beskrivelse som Per Olaf Lundteigen, (Sp) tar opp i sin kronikk i VG.

Hvordan kunne NAV gå fra en dør inn til kontorer med en åpningstid på gjennomsnitt fire timer pr uke i alle landets kommuner?

Vi må få tilbake kontakten med fagfolkene, som de mange borgere trenger fagfolkene som skaper tillit og trygghet. Særlig nå som pandemien stenger samfunnet vårt, men også etter pandemien, trenger man den menneskelige kontakten som ingen skjerm eller telefonsamtale kan erstatte. Nærheten til brukerne og fullverdig tjenester der folk bor, er ikke bare en forutsetning for å lykkes. Det er helt avgjørende for å kunne yte forsvarlige tjenester!

NAV sine fagfolk skal møte borgerne i krevende situasjoner og må gis avgjørelsesmyndighet ved alle tidsbestemte ytelser samt ansvar for oppfølgingstiltak overfor folk med sammensatte behov og krevende livssituasjoner. Dette må gjøres ansikt-til-ansikt. Bare da styrker vi kvaliteten og reduserer byråkratiet.

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/tilsynsmelding/ 2017/nav_utfordringer_digitalisering.pdf

Forskning og undersøkelser viser i linken ovenfor, at kontakten brukerne har med Nav, som er utført av oss og andre, avdekker viktige utfordringa knyttet til slik byråkratisk kompetanse for mange. Det er også viktig å ha i mente at borgeren som skal kontakte Nav for å søke om en ytelse, ikke nødvendigvis sitter klar til å avlevere den rette informasjonen til staten, men er en person som ofte skal orientere seg i nok nytt, som har behov for trygghet i prosessen, godkjenning og medvirkning. Her har mottakerne hos Nav spilt en viktig rolle. For hver enkelt kan det være den første og kanskje eneste gangen i livet de søker om noe, mens det for andre kan være et forhold som er langvarig

Problem som har dukka opp som følge av at den tradisjonelle kontaktkanalen er innskrenka, har vært overbelastning på telefontjenester – og telefon blir en nøkkeltjeneste når behovet til personlig oppmøte er innskrenka. Andre uheldige situasjoner er at brukere er blitt vist til å vente på gata før de kan komme inn til avtalt time, noe vi har sett i media. Dette har flere brukere opplevd som stigmatiserende. Noen av utfordringene som er omtalt over, treffer en del av brukergruppene til sosialtjeneste spesielt. Brukerne av sosialtjeneste har tradisjonelt sett vært tettere på de ansatte, og ytelsene har vært mer baserte på skjønn.