RV 19 er nå den viktigste enkeltsaken for Moss å få avklart! Vi utfordrer alle partiene til å enes om å si til Statens vegvesen at vi må ha en tunnel fra Kleberget til Årvoll! Ikke på Festelandet, ikke oppå jernbanekulverten siden det krever enda mer riving i byen, og vi vil ikke bare beholde veien som i dag. Vi må sammen gi et klart oppdrag! Vi håper at en slik RV19-løsning ikke er umulig pga. vedtatte jernbaneløsning.

To FrP-ministre har gitt Moss følgende «valgflesk» to ganger: «Jada, kom til oss med et flertallsvedtak om andre alternativer for jernbanen, og vi skal se på det»! Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale må begge ta på seg en stor del av skylden for den situasjonen som har oppstått i Moss. Vi mener at Frp-ministrene på denne måten har bidratt til en helt unødvendig konflikt i byen vår. Nå, rett før valget, får vi gjennom Moss Avis, 28.08.2019, beskjed om at et initiativ fra et kommende bystyre vil bli avslått av departementet.

At det til og med er på grensen til umulig å foreta en kvalitetssikring av rapporten om Myra-alternativet. Vi hevder da at det er nesten umulig for folk, og folkevalgte, å forstå at «å kvalitetssikre en mulighetsrapport om Myra-alternativet» slik vi har bedt om, er så vanskelig som beskrevet i Moss Avis 28.08.2019. Kvalitetssikring av en relativt enkelt mulighetsrapport og kvalitetssikring av en fullskala mulighetsutredning i statlig forstand er to helt forskjellige ting.

Seniorrådgiver Edgar Andersen i samferdselsdepartementet opplyser til avisa : «Skal Myra-traseen utredes, så må man følge utredningsinstruksens krav og de føringene som ligger for kvalitetssikring av slike utredninger, i henhold til statens prosjektmodell, og med den gjeldende tilpasning til KS2-trinnet for jernbanesektoren». Denne instruksen er imidlertid utviklet for å kvalitetssikre statlige investeringer på over kr 1.000.000.000 (1mrd), og slett ikke en relativt enkel rapport som påpeker gode muligheter for en god løsning på Myra. At samferdselsministeren virkelig ikke har i sin makt å kunne be om en enkel kvalitetssikring utenom denne instruksens krav er vanskelig å tro.

Å påpeke at dette er umulig ligner veldig på forsøk på knebling, idiotforklaring og bruk av hersketeknikk.

Dette svaret fra departementet, halvannen uke før valget, fremstår dermed som et bestillingsverk. Det kunne uansett vært forklart til kommunens innbyggere for leenge siden! Vi kunne blitt møtt med forståelse for vår bekymring, svar på konkrete spørsmål og gjentatt forklaring på hva som er bra med Værla-stasjon kontra alle ulempene veldig mange ser.

At to samferdselsministere har fremstilt det som at folket har påvirkningsmulighet er svært uheldig om det ikke stemmer. Vi føler oss lurt og er harme på byens og partiets vegne. Ministeren selv bør komme på banen her og rydde opp.