BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) er en veldig fin ordning som legger til rette for at enn funksjonshemmet skal kunne være sjef i eget liv og å få til et best mulig praktisk opplegg for seg selv og sin familie I Moss er brukerne av denne ordningen meget fornøyde. Den største leverandøren i Moss er den ideelle organisasjonen Uloba som drives godt av funksjonshemmede selv. I tillegg er det flere private ordninger.

Kommunalsjef for Helse og Mestring i Moss , Eli Thomassen har fremmet forslag om å kommunalisere hele ordningen. Hun er pålagt å spare penger. I et verbalvedtak som posisjonen i kommunestyret trumfet gjennom i år, heter det at helse og omsorgstjenester skal drives av det offentlige eller ideelle organisasjoner . Ved å si opp avtalene med både de private og den store ideelle leverandøren Uloba mente kommunaldirektøren at hun kunne spare ca seks millioner kroner.

Høyre tviler på at det er mulig, ikke minst når den støreste leverandøren er en ideell organisasjon.

Høyre er for at folk med BPA ordning beholder retten til å bestemme mest mulig over eget liv. Vi ønsker så langt mulig valgfrihet og tror at konkurranse mellom tilbydere gir økt innovasjon og kvalitet samt riktigst mulig pris. Den kommunistiske tanken om at at alt skal drives av det offentlige støtter vi derfor ikke. Utvalgsleder Remi Sølvberg (R) heiet på denne rekommunaliseringen i et innlegg i Moss Avis.

Denne saken har ikke hatt nødvendig brukermedvirkning og ble ikke godt nok utredet av administrasjon. Uloba er en stor ideell organisasjon drevet av funksjonshemmede selv med stor kompetanse og mye erfaring. BPA ordningen som er for de mest sårbare blant oss er heller ikke en ordning Høyre ønsker å prioritere for sparetiltak.

Vi er skeptiske til partier som vil kommunalisere nærmest alt.

Rekommunaliseringen av Orkerød sykehjem førte til dårligere trivsel og kvalitet på omsorgen for beboere der og deres pårørende. Vi har forstått fra pårørende at administrasjonen er orientert om dette. I tillegg ble det en betydelig dyrere ordning for kommunen. Enkelte partiers iver etter å kommunalisere mest mulig innen helse og omsorg mener vi ikke tjener til kommunens og derved innbyggernes beste.

Vi er for en god helsetjeneste for alle, uavhengig av egen betalingsevne, slik en god fastlegeordning og et godt utbygget system av offentlige sykehus er. Vil vil også at ideelle og private tiltak kan bidra til innovasjon, valgfrihet og avlastning av lange køer.

I saksfremlegget om kommunalisering av BPA ordningen i Moss er det fint å se at administrasjonen vil at alle brukerne skal få beholde de samme assistentene som de har i dag og at de som er og vil fortsette som arbeidsledere skal få fortsette med det.

Men hvordan blir dette etter hvert som nye brukere kommer til, når assistenter slutter eller når kommunen innfører ansettelses stopp eller andre sparetiltak?

Primært ønsket Høyre at ordningen fortsetter som i dag hvor brukerne får beholde valgfriheten i en god ordning de funksjonhemmede er meget fornøyd med. Forslaget sammen med Frp om dette ble nedstemt av alle de andre partiene.

Så er vi er glade for at man deretter fikk et enstemmig vedtak om å sende hele saken til bake for bedre utredning og deretter en ny politisk behandling.