BPA-saken som omhandler Rådmannens forslag om å overta BPA-ordningen skaper stort engasjement. Dette er ikke veldig snodig. Forslaget handler ikke kun om hvem som skal ha arbeidslederansvaret for assistentene. Forslaget betyr nemlig at personer og familier i kommunen som er helt avhengig av assistanse i hverdagen for å kunne gjøre det som andre tar som en selvfølge, skal miste valget de har i dag på hvem de ønsker at skal veilede dem og følge dem opp i arbeidslederrollen de har. Når en person har et vedtak om brukerstyrt personlig assistanse så er de selv eller noen nærstående arbeidsleder for assistentene.

Dette perspektivet har vært lite nevnt i nåværende debatt. Det er her debatten burde vært. Vil muligheten til å være en god arbeidsleder forringes om Moss kommune overtar den totale driften av BPA – og forringes vedtakseiers livskvalitet?

Remi Sølvberg i Rødt uttaler i en kronikk 5. oktober at «Det er ikke rart man frykter forandring når man kjenner det man har, men ikke det man får.» Han skriver videre: «Dessverre er den en del dårlige erfaringer med kommunal drevet BPA. Dette er bl.a. et resultat av at små kommuner ikke har tatt alvoret i hvordan disse tjenestene må fungere for de som trenger dem så sårt. For små enheter har vist seg å ikke klare å levere den kvalitet på støttende funksjoner som en god BPA-ordning vil kreve.»

Vi følger han veldig på at kommunen må ta på alvor hvordan disse tjenestene må fungere for de som trenger dem. Allikevel er det nettopp det kommunen ikke gjør når vi ser på hva slags tall som er lagt fram i budsjettet som administrasjonen har laget for kommunal BPA.

Sølvberg skriver videre at han mener det må ryddes litt i hva som ligger som fakta og hva som svirrer rundt som rykter. I utvalgsmøtet i Helse og Mestring 6. oktober hevdet leder Sølvberg at det hadde vært mye «støy» og mindre fokus på hva som er fakta i saken den siste uka.

Det er da betimelig å spørre om erfaringsbaserte uttalelser og kompetanse på BPA er å anse som støy?

Politikerne bør sette spørsmålstegn ved om den orienteringen som administrasjonen la fram faktisk er rene fakta. Det er veldig lett å love at ting skal fungere sånn og slik, men når lovnader og opplysninger som blir gitt ikke henger sammen med budsjettet som er lagt fram så er det grunn til å stille spørsmål. Vi er derfor veldig glade for at det er det som ble besluttet i møtet i Helse og Mestring. Det stilles spørsmål ved om utredningen har vært god nok.

Sølvberg påpekte, som leder av Helse og Mestring, også i det samme utvalgsmøtet at det var grunn til å reagere på hvordan prosessen fram til nå har vært rundt denne saken. Han er gjort kjent med at Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne lenge, faktisk siden januar 2020, har bedt om en orientering rundt BPA og hva kommunen hadde for planer etter kommunesammenslåingen. En slik orientering har vært purret på både skriftlig og muntlig. De mottok denne først etter at Rådmannen kom med forslag om vedtak i saken – omtrent åtte måneder etterpå. Dette medførte at Rådet kun fikk et par dager til å forberede og sette seg inn i saken før den skulle opp i Rådsmøtet.

Vi vedtakseiere/arbeidsledere er glade for at politikerne vil sørge for at vi skal få si hva vi mener er viktig. Vi ber om at det tenkes godt gjennom hvordan denne prosessen skal utføres. Det må sikres at det virkelig er stemmene til oss vedtakseiere som kommer fram.

Sølvberg lovte også tydelig i møtet den 6. oktober at det er hensynet til tjenestens kvalitet som skal være avgjørende for det eventuelle valget Rødt tar i denne saken. Partiet har gått til valg på at kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne. Sølvberg lovte i møtet at hvis det blir bevist at tjenesten forringes ved kommunal drift så står Rødt fortsatt for at hensynet til tjenestens kvalitet kommer foran hvem som skal drifte. Vi forutsetter dermed at vi får en grundig utredning før politikerne bestemmer seg, og at – hvis det skulle bli slik at kommunen tar over BPA-ordningene – det gjennomføres en nøye evaluering i etterkant.