Veien ut av koronakrisen handler om å trygge folks liv og helse, og sikre velferden gjennom å legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb. For å sikre velferden trenger vi et næringsliv som skaper lønnsomme arbeidsplasser, og et arbeidsliv som flest mulig kan delta i.

Pandemien har forsterket de utfordringene vi allerede hadde før krisen. Langsiktig verdiskapning og grønn omstilling er fortsatt løsningene for å sikre velferd, klima og miljø. Vi har lagt grunnlag for vekst gjennom årene i regjering ved å bygge fremtidens kompetanse gjennom økt satsing på kunnskap og kvalitet i utdanningssektoren. Gjennom satsing på næringsrettet forskning og utvikling som bidrar til at fremtidens produkter blir skapt. Gjennom forenkling som gjør det lettere å starte og drive virksomhet. Gjennom skattelette som gir bedriftene mer til investering. Og gjennom satsing på samferdsel som gir aktivitet og bedre fremkommelighet for folk og varer.

Høyre har samtidig gjennomført mye god klimapolitikk. Vi har levert på klimaforliket. Vi har forsterket elbil-politikken kraftig. Vi har ført en politikk som bidrar til at det bygges nye fabrikker for biodrivstoff. Dessuten har vi sørget for at Enova, som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, har blitt en kraftig muskel i arbeidet mot klimaendringene. Vi er innen rekkevidde for å nå klimamålet for 2020-målet.

Omstillingen til et klimavennlig samfunn og et klimavennlig næringsliv må fortsette. Veien ut av pandemien handler om å skape mer og inkludere flere. Det må skje på en bærekraftig måte. Høyre skal være det partiet som offensivt satser på utviklingen av ny og lønnsom teknologi, som kan hevde seg i internasjonal konkurranse. Vi må huske at en god næringspolitikk også skal være en god klimapolitikk. Røde bunnlinjer i bedriftene er ikke veien til grønne løsninger!

Fremover skal vi derfor fortsette klimasatsingen. Det skal vi gjøre ved å stimulere til økte investeringer i vannkraft. Vi skal satse på hydrogen og elektrifisering, og vi skal føre en klimapolitikk som støtter opp under hele verdikjeden.

Høyre går til valg på mer næringsvennlig politikk og en klimapolitikk som virker. Derfor skal vi fortsatt ha høyt nivå på investeringer i infrastruktur. Vi skal fortsatt satse kraftig på forskning. Det er viktig for å utvikle ny teknologi. Dessuten skal vi fremover fortsette å forbedre skattesystemet for dem som vil investere i norske arbeidsplasser.

De nye jobbene må skapes over hele landet og i mange ulike bransjer. Helsenæringene, fiskeri og sjømat, skipsfarten, reiselivet, kreative næringer, teknologi og digitalisering er bare noen av eksemplene. Høyre mener at det private bør eie og drive de selskapene der det ikke er nødvendig for samfunnet at staten driver eller har et strategisk eierskap. Når Arbeiderpartiets leder sier at norsk aluminium ikke skaper flere sykepleiere tar han fullstendig feil. Det er nettopp norsk aluminium og annen privat verdiskapning som bidrar til å finansiere det norske helsevesenet og sikkerhetsnettet som gjør det trygt for alle å bo i Norge.

En god næringspolitikk vil derfor bli viktigere enn noen gang for å lykkes med den grønne omstillingen og for å finansiere offentlig sektor.