Gå til sidens hovedinnhold

Vi er uenige i ethvert forslag til veitrasé i dagen langs fjorden sydover og gjennom Rygges kulturlandskap

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ikke før har ordføreren utløst den første dynamittsalven for jernbanetunnelen, har Statens veivesen (SVV) orientert oss om hvilke tre alternativ de mener det er riktig å vurdere nærmere som den framtidige RV 19 i nye Moss.

SVV orienterte innbyggerne for fullsatt sal på Verket scene kort tid tilbake. Senere ble forslagene også lagt fram til orientering for et engasjert kommunestyre.

Fagfolk

La det være sagt med den gang. Fagfolkene i SVV sier at de i dag ikke vet nok til å velge blant de tre alternativene. Det er langt fram. Anbefalingen til samferdselsdepartementet fra SVV ser ut til å bli at alternativene må utredes mye mer detaljert.

SVV alternativ 1 som går syd over langs sjøen forbi Feste og syd for Carlberg har vakt stor motstand. Det kom tydelig fram, både på folkemøtet og i kommunestyret.

Vern

Som gruppeleder mener jeg at Moss Arbeiderparti aldri kan gå for et alternativ i dagen, over kulturlandskapet og verneområder i Rygge, slik som SVV har beskrevet alternativ 1.

Dette mener jeg av flere grunner:

  • Det er i strid mot programmet til Arbeiderpartiet.
  • Det er strid med den politiske plattformen til det nye styringsflertallet (AP, SP, R, SV, MDG og KRF).
  • Det strider mot en rekke lokale, regionale, nasjonale og internasjonale planer og avtaler. Herunder den kommende kommuneplan for nye Moss kommune, fylkesplan for Østfold, Stortingets nasjonale transportplan, Parisavtalen og FNs bærekrafts mål.

Alternativ 1 strider ikke minst mot sunn fornuft. Vi kan ikke forsvare at kulturlandskapet i Rygge raseres. Dette er et område som inneholder en rekke viktige og vitale kvaliteter som kulturhistorisk landskapsvernområder, i tillegg til matjorda og matproduksjonen.

Alternativ 1 er ikke å anse som et reelt alternativ. Likevel kan jeg ikke anbefale at kommunen allerede nå begynner å sile ut blant alternativene. Det er hverken kommunestyret eller ordfører sin oppgave og ansvar å sile ut noen alternativer på dette stadiet i prosessen. Vi er nå i en fase hvor SVV har gitt sin faglige anbefaling om å utrede tre korridorer. Det er SVV som har gikk sin faglige anbefaling som de har ansvar for og hefter for.

Her må vi følge prosessen. Statens veivesen kommer til å presentere sin silingsrapport med 3 alternativer for sin bestiller Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet skal da gi avklaringer og godkjenning for det videre arbeidet.

Fase

Så kommer vi over i en ny fase og det skal lages et forslag til videre planarbeid (planprogram). Kommunen kan starte sin politiske behandling. Det vil da bli drøftinger og det vil bli offentlig høring, før planprogrammet vedtas av kommunestyret.

Deretter starter arbeidet med å velge ett eller flere alternativer som kommunestyret ønsker å gå videre med. Etter dette må kommunen følge opp med reguleringsplaner. Så starter arbeidet med grunnerverv og byggeplan, før spaden endelig kan settes i jorda.

Men selv om vi er tidlig i prosessen, i en fase hvor det er SVV som hefter for sine faglige vurderinger og forslag, er det viktig at vi sender noen klare meldinger til samferdselsdepartementet. Det gjorde et samlet kommunestyre den 11. desember. Et forslag fra oss, som utgjør styringsflertallet, ble enstemmig vedtatt. Det lyder slik: Moss kommune er kjent med silingsrapporten fra Statens vegvesen om valg av trasé for ny riksvei 19 fra fergeleiet til E6 i Moss.

Vi er uenige i ethvert forslag til veitrasé i dagen langs fjorden sydover og gjennom Rygges kulturlandskap. Kulturlandskapet, som også består av noe av det beste Norge har av matjord, bidrar til viktig matproduksjon, verdiskaping og beredskap. Området er av stor nasjonal verdi, og må respekteres som dette. Vår viktige kulturarv og spiskammer må ikke ofres i et kostnadsspørsmål mellom dag- og tunnelløsning.

Planprogrammer

Forutsatt av at SVV og deres departement holder sine tidsfrister, vil kommunen begynne arbeidet med planprogrammet, høringer og politisk behandling et lite stykke ut i det nye året og fram mot sommeren.

Engasjementet i Rygge og Moss har vært stort fram til nå. Det viser både oppmøte på folkemøter, avisinnlegg, sosiale medier og dannelse av aksjonsgruppen mot rasering av Ryggelandskapet. Kommunen trenger innbyggere som engasjerer seg og som deler innspill og tanker med oss politikere.

Jeg har valgt å dele mine tanker som gruppeleder fra Arbeiderpartiet gjennom denne kronikken. Vi har lært av jernbaneprosessen og ønsker derfor å lytte, drøfte og ha en dialog med innbyggerne i vår nye flotte kommune. tre

Kommentarer til denne saken