I tillegg kommer 300 millioner kroner i momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, heter det i regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram torsdag.

– Vi har valgt å prioritere barn, unge, idretten og frivilligheten i årets budsjett. Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet vårt, og derfor setter vi av et rekordhøyt beløp til full momskompensasjon neste år, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

Det legges også opp til full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.

– Vi vet at mange nordmenn får mindre å rutte med i tiden som kommer, men det skal ikke hindre barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter, sier Trettebergstuen.

Les også: Slik påvirker statsbudsjettet lommeboken din

Kultur- og likestillingsdepartementets forslag til statsbudsjettet for neste år er på til sammen 23,3 mrd. kroner. Det er en økning på rundt 1,3 milliarder kroner fra budsjettet for 2022, eller tilsvarende 6,2 prosent

Her er noen av hovedpunktene innen kultur og likestilling i statsbudsjettet 2023:

  • Regjeringen vil legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, og foreslår å øke bevilgningene til ordningen med 125 millioner kroner, til totalt 2025 millioner kroner i 2023. Sammen med økningen på 150 millioner som ble innarbeidet ved behandlingen av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2022, innebærer det at ordningen er styrket med til sammen 275 millioner kroner.
  • Regjeringen har etablert en strømstøtteordning for frivillige organisasjoner for å gjøre frivilligheten i stand til å opprettholde aktiviteten til tross for økte strømpriser. Ordningen foreslås videreført i første halvår 2023 med en samlet bevilgning på 770 millioner kroner.
  • Fritidsaktiviteter og idrettstilbud skal være tilgjengelig for alle. Deltakelse i kor, korps, band, festivaler, dansegrupper, filmklubber, dataspilltreff, amatørteater, lesesirkler, historielag, kunstklubber og et mangfold av andre aktiviteter har stor betydning for den enkelte og i lokalsamfunnet. Regjeringen vil derfor igangsette arbeidet med å utvikle en strategi for hva kulturfrivilligheten består i, og hva som kan gjøres for å hindrebarrierer for aktivitet og deltakelse.

  • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til organisasjonene som arbeider med å fremme aksept for mangfoldet innen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og foreslår å styrke tilskuddsordningen for lhbt+-organisasjonene med 15 millioner kroner. Økningen skal blant annet bidra til å styrke oppfølgingen av lhbt+-feltet etter masseskytingen i Oslo 25. juni 2022.
  • Regjeringen vil fremme mangfold og talentutvikling innen film og dataspill, og foreslår å øke bevilgningene til Filmfondet med 20 millioner kroner i 2023. Fem millioner kroner av denne økningen er øremerket satsing på dataspill og dataspillkultur.
  • Regjeringen vil styrke litteratur- og leselysttiltak med en økning på 1 mill. kroner hver til organisasjonene Foreningen !Les, Leser søkerbok og Norsk barnebokinstitutt. Regjeringen vil prioritere prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekfeltet når overskuddet av spillemidler til kulturformål skal fordeles i 2023.

  • Bevilgningene til kunstnerstipendordningene foreslås videreført med til sammen 434 millioner kroner, hvilket innebærer en videreføring av de hundre nye stipendhjemlene som ordningene ble styrket med i forbindelse med behandlingen av tilleggsproposisjonen til 2022-budsjettet. Videreføringen av stipendhjemlene og økningen i stipendsatsene er et ledd i regjeringens arbeid med å sikre kunstnere gode arbeidsmuligheter og arbeidsvilkår

  • Regjeringen vil styrke arbeidet med kjønnslikestilling. Bevilgningene til likestillingssentrene og andre likestillingspolitiske tiltak ble styrket ved behandlingen av tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2022. Regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i 2023.

Les også: