Vi tenker på regjeringens plan i forhold til barn og unge og reparasjonsarbeid etter pandemien.

Hva var planen egentlig? Hvor var beredskapen? Sårbare barn og unge har betalt en høy pris på dugnaden vi alle har vært en del av. Mange barns trygge barndom ble plutselig utrygg. Vi må hjelpe de tilbake. Vi må reparere og en helhetlig plan for reparasjon av hva pandemien har gjort med de unges psykiske helse.

Mange unge trenger hjelp til å finne tilbake til seg selv, samt støtte og hjelp til å bearbeide arrene dette «uåret» har gitt dem. De trenger profesjonelle sosialarbeidere for støttesamtaler, veiledning og psykisk helsehjelp som er tilpasset deres behov.

Vi er mange tusen sosialarbeidere med spesialkompetanse på å jobbe med relasjon og psykisk uhelse blant barn og unge. Vi står parat til å drive dette reparasjonsarbeidet etter pandemien. Og regjeringen som arbeidsgiver må bruke oss. Rett kompetanse sikrer nemlig kvalitet i arbeidet.

Ostehøvvelkutt har fått konsekvenser også her. Antall henvisninger til psykisk helsehjelp til barn og unge har økt under pandemien. Gjennomsnittlig ventetid for å få hjelp i barn - og ungdomspsykiatrien er nå på 44 dager. (Norsk pasientregister. IS-2982) Det er fortsatt altfor lenge å vente for unge som har moderat til alvorlige vansker med den psykiske helsa si.

Flere fagmiljøer har lenge ropt et varsko om barn og unges psykiske uhelse under pandemien. Nå må noe skje. Det gode samfunn kommer ikke av seg selv, og her er noen eksempler på hva som kan gjøres allerede nå og ikke vente til etter valget.

Forebyggende- og reparasjon rettede tiltak:

- Lovfest miljøterapeuter i skolen. (Sosialfaglig forebyggende arbeid med både barn/unge og deres foreldre) Vi ser at deres tilstedeværelse kan hindre mobbing i skolegården og samtidig være støttespiller på flere plan for de unge som strever og eventuelt henvises videre.

- Økte ressurser til kommune og barnevern, slik at de også kan bruke tid på forebygging og foreldreveiledning.

- Økte ressurser slik at kommunenes ungdomskontakt, barnevern og psykisk helsehjelp kan finne hverandre og samarbeide på tvers, for de unge og deres familier.

- Ansett flere med sosialfaglig utdanning i spesialisthelsetjenesten for barn og unge, Politiet og Statens barnehus. Vi trenger flere kompetente tverrfaglige behandlingsmiljøer og korte ned køene.

- Vi trenger kompetente helse og sosial-arbeidere med skoa på både i NAV, på skolene og i psykisk helsevern for barn og unge. Vi trenger sosialarbeidere der de unge oppholder seg.

Vi har som samfunn ikke råd til å miste disse barna som selv mistet fotfestet sitt under dugnaden.

Vi må reparere sårene og hjelpe de mest sårbare barn og unge nå. Det blir veldig dyrt å ikke gjøre noe, både for samfunnet, for den enkelte unge og deres familie som trenger hjelpen nå.

Helhetlig og ansvarlig sosialpolitikk løser sosiale problemer, og vi har folka og verktøykassa! Vi vil at staten som arbeidsgiver skal ha tillit til oss ansatte og legge til rette for at vi har beredskapen på plass igjen og at vi til enhver tid, har tid og ressurser til å hjelpe når barna og ungdommen trenger det.

Derfor trenger vi en ny retning og vi vil bruke stemmeretten ved stortingsvalget.

Med vennlig hilsen

Wenche Kongerød FO, foretakstillitsvalgt i STHF.

Olav Borsheim FO, regionstillitsvalgt Bufetat region sør.

Farshad Mohseni, FO, virksomhetstillitsvalgt i

Politiet og lensmannsetaten.

David Forsell 1. nestleder i FO Viken

Vidar-Lorang Larsen, distriktssekretær i LO Stat.