Miloslav Rozmara skriver i Moss Avis at han savnet at utfordringen med mobbing ble løftet i innlegget Schou og Pettersen skrev om «Mestring og læringsglede for alle». La oss være enige om at utfordringene med mobbing er så store at de fortjener et eget innlegg. Og den utfordringen tar vi to i fellesskap med utgangspunkt i det nasjonale og lokale.

Mobbing er et stort samfunnsproblem, og nye tall viser at andelen elever som opplever mobbing øker. Som samfunn kan vi ikke ha et annet mål enn av ingen barn skal oppleve mobbing i Norge, og vi må forplikte oss til å jobbe hardt for å nå det.

Høyre prioriterte dette arbeidet da vi satt i regjering. Vi fikk på plass en ny mobbelov som styrket elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Den har en aktivitetsplikt som skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det bra. Den åpnet for at elever og foreldre som mener skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok kan klage til statsforvalteren. Og den gir mulighet for dagbøter til skoleeiere som ikke følger opp vedtak.

Men vi ga oss ikke der. Fra statsbudsjettet for 2018 la vi inn penger til å ansette egne mobbeombud i alle landets fylker. Vi sørget for at regelverket nå åpner for at en elev både i grunnskolen og i videregående skole kan pålegges å bytte skole. Vi etablerte et forpliktende partnerskap mellom regjeringen og andre aktører mot mobbing i 2016. Vi styrket også kompetanse til å arbeide med trygge og gode barnehage- og skolemiljøer. Kompetansetiltakene skal bidra til at de ansatte kan forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen og i skolen

Tre området vi nå løfter som vi mener vil forsterke innsatsen mot mobbing, vold, trakassering og diskriminering er: 1) Vi må styrke laget rundt eleven og læreren og ta i bruk flere ulike fagkompetanser i skolen, slik at vi sikrer gode, trygge skolemiljø og mer trivsel. 2) Høyt fravær er en viktig indikator på om eleven trives på skolen. Derfor vil vi jobbe aktivt med å følge med på fravær og stille krav om fraværsoppfølging. 3) Å skape trygge og inkluderende skolemiljø er skoleleders ansvar, og det er et ansvar de må ta på alvor. Skoleleder må sørge for at rapporter om mobbing blir fulgt opp samtidig som elevene må mobiliseres i arbeidet for å utvikle gode og inkluderende skolemiljø.

I Moss Høyres nye valgprogram vil vi jobbe for at alle barn skal ha en oppvekst preget av å høre til i gode fellesskap, der ingen skal vokse inn i utenforskap. Her er skolen et viktig verktøy. Høyre har satset på etterutdanning og kompetanseutvikling for lærere, men en vel så viktig forutsetning er god skoleledelse. Vi forplikter oss til tiltak som bedre samarbeidet mellom skole og hjem, og andre viktige instanser som Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barne- og Ungdoms Psykiatrien og barnevern. At det avsettes tid til månedlig samarbeid mellom helsesykepleiere og lærere på den enkelte skole. Og vi vil styrke skolehelsetjenesten slik at helsesykepleiere har tilstrekkelig tid til den enkelte elev, og at det er skolepsykologer tilgjengelig på skolene.

Et trygt og godt læringsmiljø er avgjørende for elevens læring, og skolen skal være et trygt og godt sted og ingen av våre elever i Moss skal måtte gå på skolen med en klump i magen. Mindre mobbing bidrar til mindre frafall, færre med skolevegring og flere elever som gleder seg til å gå på skolen for å møte venner.

Høyre i regjering innførte en tøffere mobbelov, tøffere reaksjoner mot skoler som ikke fulgte godt nok opp og mulighet for elever og foreldre til å klage til statsforvalteren. Nå skal vi i Moss Høyre ta arbeidet vider lokalt og støtte skolene i deres arbeid. Som skoleeier er det kommunens ansvar at skolene har ressurser, kompetanse og verktøy til å bekjempe mobbing. Det skal vi bidra til.