Vår viktigste prioritet for 2021 er fortsatt å styre Viken fylkeskommune trygt gjennom koronakrisen. Innbyggerne skal ha en jobb å gå til, mulighet til utdanning og læreplass, og at buss, bane og ferge går når du trenger det.

17. desember vedtok fylkestinget budsjett og økonomiplan for Viken fylkeskommune. Koronapandemien har gjort situasjonen for Viken enda mer krevende med mindre skatteinntekter, reduserte billettinntekter i kollektivtrafikken, og koronatiltak som koster. Regjeringen gjør det heller ikke spesielt enkelt å lykkes, ved å gi for små overføringer gjennom statsbudsjettet med alle investeringene vi står foran i årene framover.

Fylkesrådet prioriterer trygghet for alle de som bruker Viken sine tjenester. Vi skjermer driften, opprettholder tjenestene og legger opp til et bærekraftig investeringsnivå.

Samtidig får vi på plass viktige satsinger for våre elever, pendlere og innbyggere.

Folk skal ha like muligheter. Derfor satser vi på videregående opplæring. God utdanning skaper muligheter, hindrer utenforskap og utjevner sosiale forskjeller. Laget rundt eleven styrkes. Vi satser på helsefremmende skoler og flere elever får et gratis skolemåltid. Det er et bidrag til at hver enkelt elev skal kunne lykkes.

Vi satser på lærlinger og yrkesfag! Vi følger opp læreplassgarantien. Et bredt skoletilbud, kollektivtilbud, nye investeringer og veivedlikehold gjør at hele Viken tas i bruk. Vi stopper den negative utviklingen i vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, og følger opp satsinger innenfor forskning, utvikling og innovasjon.

FNs bærekraftmål er grunnlaget for alt vi gjør. Viken skal bli et nullutslippssamfunn. Klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030 og fylkeskommunens egen virksomhet skal være fossilfri innen 2028. Utbygging og drift av kollektivtrafikken er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslipp.

Pandemien kommer fortsatt til å prege oss i 2021. Men vi skal jobbe hver eneste dag for at alle får like muligheter og kan leve i gode lokalmiljø og i et bærekraftig samfunn. Kort sagt; gjøre livet litt bedre for folk, og gjøre Viken til et godt fylke å bo i.