Skal dårlig retorikk eller de faktiske muligheter for å gi innbyggerne bedre tjenester bestemt av lokale folkevalgte, avgjøre om Viken skal bestå? Og hva med Moss i dette?

Vi folkevalgte representerer innbyggerne vi er valgt av. Slik er demokratiet i Norge. Da må vi gjøre skikkelige vurderinger - også av våre valgløfter - når vi skal ta avgjørelser. Noen har gått til valg på å oppløse Viken fylkeskommune og andre ikke, men ingen har gått til valg på å svekke tilbudet til innbyggerne og flytte makt vekk fra de lokale folkevalgte. Ikke en gang Senterpartiet gjorde det - tvert i mot - men likevel vil de svekke tilbudet ved å oppløse Viken.

Sp var for få år side, en pådriver for å flytte oppgaver fra staten til fylkekommunene og de ville ha færre og større fylkeskommuner. Det ble da også resultatet, men nå har de skiftet mening. Nå vil de oppløse flere fylkeskommuner, svekke innflytelsen disse har overfor staten og svekke tilbudet til innbyggerne. Valgløftet om å dele opp fylkeskommuner går direkte mot de andre valgløftene Sp har gitt - og likevel velger de dette ene framfor alle andre. Vi vil få et sterkt svekket Østfold som resultat.

Hva svekkes så? Vi kan starte med økonomien. Jeg mener utredningen som Viken har fått laget, sier det som er nødvendig: "Østfold har positivt brutto driftsresultat, men i hovedsak negativt netto driftsresultat. Dette innebærer at Østfold har ikke midler til å både opprettholde nivået på sin andel av Viken fylkeskommunes driftsutgifter og finansiere sine planlagt investeringer i den kommende 10 års perioden. Østfold har et merforbruk («underskudd») årlig i størrelsesorden 50 mill. kr, økende til 175 mill. kr på slutten av perioden."

Sp gikk til valg på å kutte konsulentbruk og fikk det til og med inn i regjeringsplattformen. Skal Viken oppløses må det derimot brukes store beløp på konsulenter i følge utredningen. Målet om å oppløse Viken overkjører alle andre politiske mål Sp har satt.

Da Viken ble opprettet ble fagfolk i Statens vegvesen overført til fylkeskommunen. Slik ble den reelle myndigheten på de mange fylkesveiene flyttet nærmere folk og de folkevalgte i regionen. Om Østfold gjenoppstår vil dette fagmiljøet deles og svekkes - eller det vil føres tilbake til staten.

I dag kan elevene, om fylkestinget vil, velge videregående skoletilbud i et stort område med kanskje landets beste tilbud. Alt fra "skigymnas" på Gol til landbruksskole på Kalnes. Om Viken løses opp får vår ungdom ikke en gang en enkel tilgang til studier i Vestby.

I dag har Viken et omfattende kollektivtilbud og det er tett samarbeid/samkjøring med NSB i gamle Akershus gjennom Ruter. Dette Ruter-tilbudet har vi god mulighet til å få forlenget til Moss slik at tog vil bli en del av tilbudet. Den muligheten hadde vi ikke og får vi ikke i Østfold.

Hva så med Moss? Jeg har tatt for meg de tre viktigste tjenesteområdene i fylkeskommunen. Disse har Moss tjent på i Viken. Vi har - fordi Viken er stor med god påvirkning mot sentrale myndigheter - fått beholde Rv19 i Nasjonal Transportplan. Et samlet Viken la det grunnlaget. Det ville ikke vært klart om vi "kun" var Østfold. I Moss trenger vi ny kanalbru som Viken har ansvaret for. Med kun Østfold og mindre resurser og fagmiljø er det langt mindre sikkert at kanalbrua vil prioriteres like høyt.

Elever fra Moss vil igjen være fra et annet fylke og dermed ikke kunne søke seg til videregående skoler i Akershus. Togtilbudet som en del av kollektivtrafikken (Ruter) vil stoppe på Sonsveien og ikke komme til Moss.

Om Sp til slutt får gjennomslag for å løse opp Viken vil Moss tape dobbelt. Østfold vil ha langt mindre muligheter til å nå nivået på tjenester som Viken kan gi i dag. I tillegg vil Moss tape fordi vi mister koblingen nordover mot Akershus og som vi har tjent på i Viken.

Utredningen om oppløsning av Viken konkluderer med: "En fylkesdeling vil derfor ikke være bærekraftig bruk hverken av samfunnets økonomiske ressurser, eller menneskelige ressurser og kompetanse."

Vi folkevalgte i Moss må derfor være vårt ansvar bevisst. Når Moss skal uttale seg i saken må vi si nei til å løse opp Viken. I tillegg må vi si klart i fra at dersom Østfold igjen skal opprettes må Moss søke seg til Akershus. Gjør ikke vi folkevalgte i Moss det ivaretar vi ikke våre innbyggeres interesser.