Fakta er ikke så viktig som før. Det er ikke så nøye med om noe er riktig eller galt eller midt imellom. «Vinnerne i samfunnsdebatten blir ofte de som dyrker sinne og konflikt», skriver Harald Stanghelle i en artikkel i Aftenposten 31. desember 2017. Han synes å ha vært uhyggelig klarsynt!

Allerede for 20 år siden diskuterte man fylkeskommunenes manglende evne til å utnytte sitt potensiale som regionale utviklingsaktører. Kommunalminister Åslaug Haga i Senterpartiet var bekymret for utviklingen, og regjeringen Stoltenberg 2 la frem Stortingsmelding 12 – (2006–2007) «Regionale fortrinn - regional framtid».

Jeg er helt enig med statsråd Åslaug Haga, som i Stortingsmeldingen beskriver nødvendigheten av «et levende folkestyre med sterke kommuner og regioner som utnytter lokale og regionale fortrinn til beste for innbyggere, næringslivet og samfunnet for øvrig. Store regioner kan komme til å omfatte flere byer. Det er avgjørende at regionene tar byene opp i seg og omsetter den drivkraften byene representerer til beste for hele regionen. Godt samarbeid mellom regionene og byene er viktig for å videreutvikle vekstkraftige regioner. Samtidig bør regionene i samarbeidet med kommunene ivareta en balanse mellom byene og distriktskommunene. Det er også nødvendig for at regionene skal kunne fylle rollen som utviklingsaktør på en god måte.»

Dessverre havarerte hele reformen – mens behovene for en reform økte i takt med klimakrise og den fjerde industrielle revolusjonen. Den handler om robotisering, automatisering, 3D-teknologi, tingenes internett og nye sirkulære forretningsmodeller. Utviklingen går raskere og raskere, og næringslivet har gjentatte ganger anmodet politikerne om å følge med i timen. Viken ligger godt an til å øke sin konkurransekraft vesentlig dersom vi raskt griper mulighetene.

Det var derfor etter mitt syn et svært viktig vedtak Stortinget gjorde i juni 2017, da de vedtok regionreformen. Spesielt SP og flere av partiene som utgjorde mindretallet vegrer seg for å akseptere Stortingets vedtak. De vil ha omkamp og folkeavstemninger.

Flere år og store ressurser har gått med til å bygge de nye fylkene. Viken med sine mange fortrinn og muligheter, valgte optimistisk som sitt «valgspråk» - Viken viser vei.

Viken med sitt mangfold har dynamikken som skal til for både å ta tak i dagens problemer og til å møte fremtiden. Vi har alt fra store kunnskaps- og eksportintensive bedrifter, underleverandører og tjenesteytende bedrifter, og ikke minst et mylder av innovative små og mellomstore bedrifter. De gamle fylkesgrensene er borte og gir oss en unik mulighet til å satse på nødvendig moderne infrastruktur i hele vårt langstrakte fylke. Viken kan, om vi politikere vil, skaffe bedriftene den kompetansen de trenger for å møte fremtiden. Det forspranget vi kan håpe på å få når det gjelder omstilling til det grønne skiftet må skje nå – om to år kan tidsvinduet være lukket.

Ansvarlige politikere vil heller i fullt alvor heller vil bruke tiden på å avvikle Viken enn å utvikle Viken, og med vitende og vilje lar kua dø mens graset gror.