Er det ideologi, er det partitaktikk, kanskje framtidsvyer eller er det bare en ubetenksom beslutning tatt før resultatene foreligger. Kanskje er det så enkelt at man bare ikke ser verdien av beslutninger tatt av politikere med andre oppfatninger.

Det spiller egentlig ingen rolle hva som kommer fram under en prosess, en prosess som i Vikens tilfelle stadig pågår. Nei, beslutningene tas mens deltakerne er litt høye på seg selv, slik som når Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet besluttet at etableringen av Viken skulle reverseres okke som.

De motforestillingene og bekymringene som har kommet fram og som taler til fordel for fylkeskommunen Viken faller på steingrunn. Det ble besluttet at Viken er en dårlig løsning allerede før fylkeskommunen ble etablert. At det faktisk kunne bli noen fordeler ved en reorganisering var ingen villig til en gang å vurdere.

Nok om det. Er for eksempel rapportene på måloppnåelse på innsatsområdene fra Viken fylkeskommune lest, slik som tertialrapportene som gir en beskrivelse av framdrift og arbeidets gang. Ref innsatsområdene: Livskvalitet, velferd og like muligheter; Bærekraftig og rettferdig økonomisk system; Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring; Redusert klimagassutslipp og energiomlegging; Helhetlig by- og stedsutvikling; Miljø, økosystem og biologisk mangfold.

Hvis vi et øyeblikk glemmer de ideologiske brillene og hører hva sammenslutningen har oppnådd i form av optimisme og driv. En ansatt i fylkesadministrasjonen uttrykker sin frustrasjon i et innlegg i Moss avis. Hennes mening er at Viken fylkeskommune er en svært kompetent og profesjonell organisasjon. Er de stemmene som uttrykker det samme bare bakgrunnsstøy for Ap og Sp politikere.

Jeg skulle ønske at det var mulig å legge partipolitikk til side og vurdere for- og bakdeler før en går til et så drastiske skritt som å oppløse Viken. Alt er vel ikke bare negativt.

Opprettelse av Viken var del av en landsomfattende regionreform som Solberg regjeringen tok initiativet til. En reform for å bedre ivareta morgendagens utfordringer, som vist til i; Strategi for innovasjon i Viken fylkeskommune.

Noe i samme duren er en annen reform som er iverksatt av Solberg regjeringen, Domstolsreformen. Her har også Ap og Sp foreslått reversering, spesielt er tilbakeføring av de gamle tingrettene viktig for Sp. At domstoladministrasjonen ser klare fordeler med den nye reformen er mindre viktig. Her skal det sees på helheten sier justisministeren når diskusjonen kommer opp om en kommune kan nedlegge veto. Det er gamle Hallingdal tingrett som har antydet noe slikt, de vil tilbake til det gamle selv om domstolene og de ansatte skulle ønske å beholde dagens struktur.

Kan virkelig en kommune nedlegge veto mot Domstolsreformen og dermed dra med seg alle de andre domstolene, selv om de fleste domstolene ser vesentlige fordeler med færre, men mer ressurssterke tingretter.

Noen ganger tror jeg ideologisk tenkning kan være til hinder for et samfunns fornyelse og framgang, selv om ønsket er det motsatte. Imens kommer det ene milliontallet etter det andre på bordet, men ingen ser ut til å bry seg.