Statsminister Solberg står skolerett overfor næringsmakten og forkynner: aldri før har det blitt skutt så mange ulv i Norge som dette siste året.

Hennes regjering kan skryte av å ha tatt livet av 40 ulv fra en bestand som da besto av 71 ulv, + 45 som oppholdt seg på grensen til vårt naboland, ifølge rovdata.

Bestanden pr. i dag: 61 ulv.

Dette magre antallet var det verdt å gå i tog for. 8nde januar fylte aktive norske bønder, skogeiere , jegere, forening for ny rovviltpolitikk,…plassen foran Stortinget. Vel 5000 sjeler busset inn ved sponsede midler til hovedstaden. Felles misnøye over dagens svik fikk hørbar plass. Flere ulv MÅ bøte med livet snarest! Forliket fra 2011 MÅ oppfylles. Skråsikre antall ; er nå langt over vedtatt bestandsmål ! Ulven ødelegger for folket på bygda.

Rovviltnemnder vedtar : «ta ut « , skyt flere ulv. De samme nemnder er konstruert for å regulere både rovdyr og beitedyr. Hovedtyngden av medlemmer liker ikke ulv!

Den 12. januar slo vernere tilbake med markering…ulven i Norge er fredet…!

Vel 6000 mennesker fant veien av seg selv, , uten sponsing av tog eller buss. 1000 til sammen fylte gater i andre byer som Fredrikstad, Kristiansand, Elverum og Bergen….

Solide appeller fra Naturvernforbund, WWF,og rovdyrforeninger , jurister , Civita,jurister ,og politikere fra partier som SV,MDG og Venstre smykket markeringen med solid faglige begrunnelser for hvorfor vårt land trenger og fortjener ulv i langt høyere antall enn pr. i dag!

Norge har forpliktet seg til gjennom internasjonale avtaler å beskytte truede arter som store rovdyr innenfor landets egne grenser i levedyktig bestand.

Norske forskere , lønnet av det offentlige, har unisont fortalt Norge minst å gi plass til ti til tolv ulvefamilier for å sikre overlevelse på sikt.

Bare dette : Hvorfor lønne forskere når deres kunnskaper og anbefalinger ikke blir fulgt?

Hvorfor opprettholde en konstruksjon som rovviltnemnder der de forhånd dømmer halv parten av norske ulv til døden ?

Som øverste leder av Norge; å skryte av å ha tatt livet av over halvparten av en art som på papiret er fredet og rødlistet, blir en hån mot hva Norge ønsker å fremstå som verdig natur nasjon.

Norge, rikest i verden! Har ikke våre internasjonale forpliktende underskrifter noen verdi ?

Er det næringer som ønsker at felles natur skal være beitepark for husdyr og skyte plass for trofe jakt som skal ha råderett over felles natur ? Andre land nedover i Europa gjør i dag en aktiv innsats for å bringe omkransende natur tilbake til det opprinnelige, hvor rovdyr som ulv ønskes velkommen som en nødvendig del av øko balansen.

Spania har over 2300 ulver,Romania ca. 2300 , de Baltiske land over 1000 ulv, Italia over 700 , Tyskland bygger aktivt opp sin bestand., Sverige med sine 380 ulv forbyr jakt på en truet bestand.

I mens går motstandere av økosystemet til protest og forlanger at en nødvendige art så godt som elimineres .

Det sies at rikdom forderver .

En fallgruve vi bør krabbe oss forbi.Denne hatefulle vendetta må avsluttes.. Det er ikke gjevt å skryte av å ha tatt livet av 40 dyr som er vedtatt fredet.